O Euro

Publikacje w kontekście "O Euro" | Pliki do pobrania

Publikacje w kontekście „O Euro” | Pliki do pobrania

Do pobrania

Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej  


Projekty badawcze przeprowadzone na potrzeby raportu

E. ADAMOWICZ, S. DUDEK, D. PACHUCKI, K. WALCZYK,
Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych gospodarek

M. BŁASZKIEWICZ – SCHWARTZMAN,
Explaining real exchange rate movements in Poland – The small open economy framework

M. BRZOZOWSKI,
Wpływ rozwoju rynków finansowych i stabilności kursu walutowego na wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

A. CIEŚLIK, J. MICHAŁEK, J. MYCIELSKI,
Analiza skutków handlowych przystąpienia Polski do Europejskiej Unii Monetarnej przy użyciu uogólnionego modelu grawitacyjnego

Projekty badawcze część 1 


P. GAJEWSKI, K. GAWLIKOWSKA – HUECKEL, S. UMIŃSKI,
Szanse i zagrożenia związane z przyjęciem euro przez Polskę w ujęciu regionalnym

A. GÓRSKA, W. LIP, M. SIEMASZKO,
Prawne i praktyczne aspekty przygotowań Słowacji do zamiany waluty krajowej na euro

A. GÓRSKA, M. SIEMASZKO, Ł. SZYMCZYK, H. WYGANOWSKA,
Doświadczenia Cypru i Malty związane z zamianą walut krajowych na euro

A. GÓRSKA
Wpływ rozszerzenia strefy euro na sposób podejmowania decyzji w drodze głosowania w Radzie Prezesów EBC – aspekt instytucjonalno-prawny

J. GRABARCZYK, J. HYLEWSKI, A. ROY, E. SZAFARCZYK, M. ZIELIŃSKA,
Skutki integracji walutowej dla procesu zarządzania rezerwami dewizowymi w NBP

G. GRABEK, B. KŁOS, R. KOKOSZCZYŃSKI, T. ŁYZIAK, J. PRZYSTUPA, E. WRÓBEL,
Porównanie podstawowych cech mechanizmu transmisji monetarnej w Polsce i w strefie euro

Projekty badawcze część 2 


T. JĘDRZEJOWICZ, M. KITALA, A. WRONKA,
Polityka fiskalna w kraju należącym do strefy euro – wnioski dla Polski

K. KONOPCZAK,
Analiza zbieżności cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej ze strefą euro na tle krajów Europy Środkowo – Wschodniej oraz państw członkowskich strefy euro

S. KOZAK,
Analiza kosztów działania oraz dochodów z operacji wymiany walut w sektorze bankowym z tytułu wprowadzenia euro

J. ŁASZEK, H. AUGUSTYNIAK, M. WIDŁAK,
Euro a ryzyko bąbli na rynku nieruchomości mieszkaniowych

M. MACKIEWICZ, P. KRAJEWSKI,
Skala i efektywność antycyklicznej polityki fiskalnej w kontekście wstąpienia Polski do strefy euro

Projekty badawcze: część 3 


W. MROCZEK,
Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

M. MUCHA,
Konkurencyjność polskiego sektora przedsiębiorstw w perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro

M. OLSZAK, M. PORZYCKI,
Prawne przygotowania do wejścia Polski do strefy euro na tle rozwiązań przyjętych bądź planowanych w innych państwach członkowskich z derogacją przewidzianą w art. 122 Traktatu

Projekty badawcze: część 4 


M. PAWŁOWSKA, S. KOZAK,
Określenie wpływu przystąpienia do strefy euro na efektywność, poziom konkurencji oraz na wyniki polskiego sektora finansowego

K. PUCHALSKA,
Koszty dostosowawcze oraz korzyści z wprowadzenia euro dla sektora polskich przedsiębiorstw niefinansowych – Czego oczekują polskie przedsiębiorstwa po przystąpieniu do strefy euro?

A. ROGUT,
The efficiency of regional labour market mechanisms in absorbing regional shocks in Poland in the context of accession to Euro Area

M. RUBASZEK,
Economic convergence and the fundamental equilibrium exchange rate in Poland

P. SKRZYPCZYŃSKI,
Wahania aktywności gospodarczej w Polsce i strefie euro

A. STĄŻKA,
The flexible exchange rate as a stabilising instrument: The case of Poland

Projekty badawcze: część 5 


P. STRZELECKI,
The analysis of the labour market flexibility in Poland in comparison to other EU countries on the basis of the results of Wage Dynamic Network survey

M. SZCZERBAK, J. MISIÓRSKI, G. POCHOPIEŃ,
Wpływ przyjęcia przez Polskę euro na strategię zarządzania długiem Skarbu Państwa

K. SZELĄG,
Doświadczenia nowych państw członkowskich UE w zakresie praktycznych przygotowań do wprowadzenia euro do obiegu – Wnioski dla Polski

Ł. SZYMCZYK,
Implikacje Traktatu z Lizbony dla uwarunkowań instytucjonalnych funkcjonowania strefy euro

P. WOŹNIAK,
EMU and prices in Poland. The analysis of impact of accession to the Euro Area on the relative price level

Projekty badawcze: część 6 


J. BĘZA-BOJANOWSKA, R. MACDONALD,
The behavioural zloty/euro equilirium exchange rate

M. BLASZKIEWICZ-SCHWARTZMAN,
Real exchange rate volatility: a measure of real convergence in the Central and Eastern European Euro Area accession countries

M. BUKOWSKI, G. KOLOCH, P. LEWANDOWSKI,
Adaptacyjność gospodarki polskiej do szoków makroekonomicznych

G. GRABEK, B. KŁOS,
Wybrane skutki przystąpienia małej otwartej gospodarki do unii walutowej

Projekty badawcze: część 7 


M. GRADZEWICZ, K. MAKARSKI,
The welfare cost of monetary policy loss after the Euro adoption in Poland

M. GRODZICKI,
Zmienność długoterminowych stóp procentowych w krajach Unii Europejskiej a wprowadzenie euro

J. HAGEMEJER, T. DARAS,
The long run-effects of the Poland’s accession to the Euro zone

G. KOLOCH,
Stylizowany model DSGE małej gospodarki otwartej w niesymetrycznej unii walutowej – wnioski dla Polski

K. KONOPCZAK,
Przegląd literatury w zakresie efektów cenowych wprowadzenia wspólnej waluty do obiegu gotówkowego w krajach strefy euro

K. KONOPCZAK, M. ROZKRUT, J. JAKUBIK,
Efekty zaokrągleń w Polsce po wprowadzeniu euro do obiegu bezgotówkowego

K. KONOPCZAK, M. ROZKRUT,
Wpływ wprowadzenia wspólnej waluty do obiegu gotówkowego na zmiany w poziomie cen krajów strefy euro

Projekty badawcze: część 8 


M. KONOPCZAK,
Efektywność kanału finansowego a wygładzanie konsumpcji w strefie euro i w Polsce

A. KOSIOR, M. ROZKRUT, A. TORÓJ,
Rotation scheme of the ECB Governing Council: monetary policy effectiveness and voting power analysis

P. LEWANDOWSKI, G. KOLOCH, A. REGULSKI,
Elastyczność rynków dóbr i pracy w Polsce na tle wybranych krajów europejskich

A. LIPIŃSKA,
The Maastricht convergence criteria and optimal monetary policy for the EMU accession countries

A. TORÓJ,
Macroeconomic adjustment and heterogeneity in the Euro area

J. TYROWICZ,
Comparative analysis of labour market institutions in Euro zone countries

Projekty badawcze: część 9 


Dowiedz się więcej

Stanowiska i opinie partnerów społecznych 

Eseje zagranicznych i polskich ekonomistów 

Prezentacja z konferencji prasowej 

Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro

Zobacz również