Raport o nadzorze systemowym w zakresie polskiego systemu płatniczego za 2016 r.

W dniu 7 grudnia 2017 r. Zarząd Narodowego Banku Polskiego rozpatrzył i przyjął dokument pt. Raport o nadzorze systemowym w zakresie polskiego systemu płatniczego za 2016 r.

Zgodnie z zasadą jawności i przejrzystości określoną w Polityce sprawowania przez Narodowy Bank Polski nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego, NBP ma obowiązek przedstawiać do publicznej wiadomości informacje o podejmowanych przez NBP działaniach w zakresie nadzoru systemowego, w tym także w zakresie monitorowania funkcjonowania systemów i świadczenia usługi acquiringu, stanowiących jedno z narzędzi sprawowania nadzoru systemowego.

Przyjęty raport jest pierwszym opracowaniem tego typu i prezentuje syntetyczną informację o funkcjonowaniu w 2016 r. nadzorowanych przez Prezesa NBP systemów i usług stanowiących infrastrukturę płatniczą Raport jest podzielony na bloki tematyczne dedykowane poszczególnym elementom nadzorowanej infrastruktury zawierające krótką ich charakterystykę i dane statystyczne, jak również przedstawiającą podejmowane wobec nich przez Narodowy Bank Polski działania nadzorcze.