Raport o nadzorze systemowym w zakresie polskiego systemu płatniczego za 2017 r.

W dniu 6 grudnia 2018 r. Zarząd Narodowego Banku Polskiego rozpatrzył i przyjął dokument pt. Raport o nadzorze systemowym w zakresie polskiego systemu płatniczego za 2017 r.

Zgodnie z zasadą jawności i przejrzystości określoną w Polityce sprawowania przez Narodowy Bank Polski nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego, NBP ma obowiązek przedstawiać do publicznej wiadomości informacje o podejmowanych przez NBP działaniach w zakresie nadzoru systemowego (oversight), w tym także w zakresie monitorowania funkcjonowania infrastruktury systemu płatniczego w Polsce, tj. systemów płatności, schematów płatniczych, systemów rozliczeń i systemów rozrachunku papierów wartościowych oraz usługi acquiringu świadczonej przez krajowe instytucje płatnicze.

Przyjęty raport jest kolejnym opracowaniem tego typu i prezentuje syntetyczną informację o funkcjonowaniu w 2017 r. nadzorowanej przez Prezesa NBP infrastruktury systemu płatniczego w Polsce. Raport jest podzielony na bloki tematyczne dedykowane poszczególnym elementom nadzorowanej infrastruktury, zawierające krótką ich charakterystykę i dane statystyczne, jak również przedstawiające podejmowane przez NBP wobec nich działania nadzorcze.

Z danych i analiz zaprezentowanych w raporcie jasno wynika, że polski system płatniczy systematycznie rozwija się, zarówno w obszarach tradycyjnych płatności, jak też poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. Ważnym zjawiskiem jest fakt, że polski system płatniczy, funkcjonując w coraz bardziej zaawansowany technologicznie sposób, jednocześnie stale zapewnia wysoki poziom sprawności i bezpieczeństwa.