Raport o nadzorze systemowym w zakresie polskiego systemu płatniczego za 2018 r.

5 grudnia 2019 r. Zarząd Narodowego Banku Polskiego przyjął dokument pt. Raport o nadzorze systemowym w zakresie polskiego systemu płatniczego za 2018 r.

Raport jest cyklicznym opracowaniem prezentującym syntetyczną informację o funkcjonowaniu nadzorowanej przez Prezesa NBP infrastruktury systemu płatniczego w Polsce wraz z działaniami podejmowanymi przez NBP w zakresie nadzoru systemowego. Opracowanie prezentuje elementy infrastruktury systemu płatniczego, tj. systemy płatności, schematy płatnicze, systemy rozliczeń i systemy rozrachunku papierów wartościowych oraz usługę acquiringu świadczoną przez krajowe instytucje płatnicze.

Z danych i analiz zaprezentowanych w ww. raporcie wynika, że polski system płatniczy systematycznie rozwija się, zarówno w obszarach tradycyjnych płatności, jak też poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. W 2018 r. zaobserwowano szczególnie wysoką dynamikę rozwoju segmentu płatności natychmiastowych. Są one segmentem płatności detalicznych należącym, obok płatności mobilnych, do najbardziej intensywnie rozwijającej się części rynku płatniczego w Polsce, a ich znaczenie i udział w rozliczeniach detalicznych systematycznie wzrasta. Odmienną tendencję obserwuje się natomiast w obszarze rozliczeń i rozrachunku papierów wartościowych, gdzie liczba i wartość operacji generalnie wykazywała tendencję spadkową.

Biorąc pod uwagę zaprezentowane w raporcie dane statystyczne oraz inne informacje, można sformułować następujące wnioski nt. oceny funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w 2018 r.:

  • systemy płatności funkcjonowały prawidłowo, zapewniając bezpieczne i sprawne przeprowadzanie rozliczeń i rozrachunku;
  • schematy płatnicze, systemy rozliczeń i systemy rozrachunku papierów wartościowych oraz usługa acquiringu, świadczona przez krajowe instytucje płatnicze, funkcjonowały stabilnie.

Raport o nadzorze systemowym w zakresie polskiego systemu płatniczego za 2018 r., został zaprezentowany na posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej w formule makroostrożnościowej (KSF-M) w dniu 13 grudnia 2019 r.