Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2022 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2022 r. to cykliczne opracowanie przedstawiające funkcjonowanie systemu finansowego (instytucji i rynków finansowych) w danym roku. Analizą objęto również infrastrukturę systemu finansowego oraz regulacje prawne kształtujące warunki jego działania. Zaprezentowano także perspektywę kształtowania się dynamiki akcji kredytowej do 2025 roku.

Na koniec 2022 r. relacja aktywów krajowego systemu finansowego do PKB wyniosła 117% i ze względu na szybszy wzrost PKB niż aktywów sektora finansowego, obniżyła się w porównaniu ze stanem na koniec 2021 r. Polski sektor finansowy, w tym sektor bankowy, w porównaniu z najwyżej rozwiniętymi gospodarczo krajami, nie jest nadmiernie rozwinięty.

Sektor bankowy w Polsce, podobnie jak w innych krajach regionu, był największą częścią systemu finansowego. Na koniec 2022 r. aktywa banków stanowiły około 76% aktywów polskiego systemu finansowego. Największą pozycję w aktywach sektora bankowego stanowiły, podobnie jak w minionych latach, kredyty dla sektora niefinansowego – w tym kredyty dla gospodarstw domowych, a drugą pod względem wartości – papiery skarbowe i gwarantowane przez Skarb Państwa.

Rynek obligacji skarbowych pozostawał w 2022 r. dominującym segmentem krajowego rynku długoterminowych papierów dłużnych. Największy udział w strukturze inwestorów na rynku obligacji skarbowych zachowały banki krajowe, które na koniec 2022 r. posiadały obligacje skarbowe o wartości 353,8 mld zł.

Kapitalizacja Głównego Rynku GPW zmniejszyła się do 1 114,2 mld zł na koniec 2022 r., a relacja kapitalizacji spółek krajowych do PKB Polski spadła do 18,7%. Przez większość analizowanego okresu na światowych rynkach akcji, w tym na GPW, obserwowano istotne spadki cen instrumentów udziałowych.