Sprawowanie nadzoru systemowego w zakresie polskiego systemu płatniczego w 2022 roku.

Zarząd Narodowego Banku Polskiego w dniu 30 listopada 2023 r. przyjął dokument pt. „Raport o nadzorze systemowym w zakresie polskiego systemu płatniczego w 2022 r.”.

Raport jest cyklicznym opracowaniem Narodowego Banku Polskiego i prezentuje działania podejmowane przez NBP w ramach nadzoru systemowego sprawowanego nad systemem płatniczym. Zawiera syntetyczną informację o funkcjonowaniu nadzorowanej infrastruktury systemu płatniczego, tj. systemów płatności, schematów płatniczych, systemów rozliczeń i systemów rozrachunku papierów wartościowych oraz usługi acquiringu świadczonej przez krajowe instytucje płatnicze.

W 2022 r. działania nadzorcze NBP koncentrowały się na weryfikacji prawidłowości funkcjonowania poszczególnych elementów systemu płatniczego. Weryfikacja ta odbywała się w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, a także poprzez dokonywanie kompleksowych ocen nadzorowanych systemów i schematów pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz ogólnie przyjętymi standardami europejskimi i międzynarodowymi, a także w ramach bieżącej analizy informacji i danych statystycznych pochodzących od operatorów nadzorowanej infrastruktury systemu płatniczego.

W związku ze sprawowanym nadzorem NBP przeprowadził:

  • ocenę najważniejszego systemu płatności wysokokwotowych w Polsce, tj. SORBNET2, pod kątem zgodności ze standardami cyberodporności (CROE), przyjętymi przez Europejski Bank Centralny;
  • ocenę systemu płatności natychmiastowych BlueCash, w zakresie przestrzegania międzynarodowych zasad dotyczących infrastruktury rynku finansowego (PFMIs);
  • postępowania administracyjne, które dotyczyły m.in. systemu płatności Elixir, Euro Elixir, schematu płatniczego Visa Europe i Mastercard systemu rozrachunku papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW SA.;
  • badania ankietowe dotyczące oceny poziomu cyberodporności wszystkich nadzorowanych systemów płatności detalicznych, tj. prowadzonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., Polski Standard Płatności sp. z o.o., Blue Media S.A. oraz Fiserv Polska S.A.;
  • ocenę systemu rozrachunku papierów wartościowych SKARBNET4 pod kątem zgodności zasad jego funkcjonowania z przepisami rozporządzenia CSDR dotyczącymi dyscypliny rozrachunku;

Na podstawie zaprezentowanych w raporcie informacji należy stwierdzić, że w 2022 r.:

  • systemy płatności funkcjonowały prawidłowo, zapewniając bezpieczne i sprawne przeprowadzanie rozliczeń i rozrachunku,
  • schematy płatnicze, systemy rozliczeń i systemy rozrachunku papierów wartościowych oraz usługa acquiringu, świadczona przez krajowe instytucje płatnicze, funkcjonowały stabilnie.

„Raport o nadzorze systemowym w zakresie polskiego systemu płatniczego za 2022 r.” został zaprezentowany na posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej w formule makroostrożnościowej (KSF-M) w grudniu 2023 r.