Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za 2020 r.

Za 2020 rok Narodowy Bank Polski wypracował zysk w kwocie 9.344,1 mln złotych (w relacji do roku 2019, kiedy wyniósł 7.828,5 mln złotych, jest on o 19% wyższy).

Zgodnie z ustawą o NBP, zysk banku centralnego podlega podziałowi na wpłatę do budżetu państwa (95%) oraz odpis na fundusz rezerwowy NBP (5%). Zatem wpłata do budżetu państwa wyniesie 8.876,9 mln zł a fundusz rezerwowy zostanie zwiększony kwotą 467,2 mln zł. Wpłata z zysku do budżetu zostanie dokonana w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego NBP przez Radę Ministrów.

Na wielkość wyniku finansowego NBP za 2020 r. główny wpływ miały: wynik z zarządzania rezerwami dewizowymi w kwocie 6,9 mld zł oraz dodatni wynik z różnic kursowych w wysokości 6,3 mld zł.

Na wynik finansowy NBP miały wpływ również m.in: dodatni wynik z prowadzonej polityki pieniężnej (0,5 mld zł), koszty utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych (3,2 mld zł), a także koszty działania i amortyzacji (1,3 mld zł).

Sprawozdanie finansowe NBP na dzień 31 grudnia 2020 r. zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, firmę KPMG Audyt, który wydał o nim tzw. opinię bez zastrzeżeń.

Zobacz też: