Dane finansowe sektora bankowego

Zestawienia zawierają zagregowane dane sektora bankowego przygotowane w oparciu o jednostkowe sprawozdania banków i oddziałów instytucji kredytowych

Zestawienia zawierają zagregowane dane sektora bankowego przygotowane w oparciu o jednostkowe sprawozdania banków i oddziałów instytucji kredytowych

Prezentowane zestawienia zawierają zagregowane dane sektora bankowego przygotowane w oparciu o jednostkowe sprawozdania banków i oddziałów instytucji kredytowych. Począwszy od danych za styczeń 2018 r. dane finansowe banków i oddziałów instytucji kredytowych zostały zaprezentowane w nowym układzie, wynikającym z modyfikacji pakietu sprawozdawczego FINREP jednostkowy (FINPL), w tym z wejścia w życie nowego międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej (MSSF9).

Dane finansowe publikowane są z częstotliwością miesięczną. Aktualizacja danych za wcześniejsze okresy wynikająca z przekazanych przez bank korekt dokonywana jest w okresach kwartalnych.

Do pobrania

Dane finansowe sektora bankowego

Pozycje pozabilansowe z tytułu transakcji instrumentami pochodnymi OTC

Archiwum

Dane sektora bankowego do grudnia 2017 r. (dane historyczne przed wdrożeniem MSSF9)

Wzory formularzy sprawozdawczych określone są w Uchwale nr 53/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 2011 r. (z późn.zm) w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.

Należności

Zestawienie zawiera zagregowane dane banków i oddziałów instytucji kredytowych na temat wartości należności według podziału produktowego, podmiotowego oraz podziału portfelowego.

Dane dotyczące należności ogółem prezentowane są dla całego sektora bankowego, natomiast informacje dotyczące odpisów oraz należności z utratą wartości obejmują sektor finansowy oraz niefinansowy.

Tabele: Należności sektora bankowego – Portfel B (wartość bilansowa brutto) oraz Należności sektora bankowego z utratą wartości (wartość bilansowa brutto) stanowią kontynuację danych prezentowanych na stronie internetowej od marca 2009 r. Pozostałe tabele obejmują dane począwszy od marca 2010 r.

Należności

Zobowiązania

Zestawienie zawiera zagregowane dane na temat zobowiązań banków i oddziałów instytucji kredytowych. Prezentacja obejmuje dane przekrojowe dotyczące zobowiązań finansowych według podziału produktowego/podmiotowego jak również zobowiązania według podziału portfelowego określonego dla sprawozdawczości FINREP. Informacje prezentowane są za okres od marca 2010 r.

Zobowiązania 

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zawiera informacje na temat wybranych pozycji rachunku zysków i strat banków i oddziałów instytucji kredytowych oraz szczegółowe dane nt. kosztów i przychodów generowanych przez składniki aktywów i pasywów z wybranych portfeli określonych dla sprawozdawczości FINREP. Informacje prezentowane są za okres od marca 2010 r.

Rachunek zysków i strat

Pozycje pozabilansowe z tytułu transakcji instrumentami pochodnymi OTC

Zestawienie zawiera informacje na temat wartości nominalnej transakcji wybranych instrumentów pochodnych zawartych poza obrotem zorganizowanym, w podziale według rodzajów instrumentów oraz kategorii kontrahentów. Informacje prezentowane są za okres od stycznia 2011 r.

Pozycje pozabilansowe z tytułu transakcji instrumentami pochodnymi OTC

Należności od sektora niefinansowego z tytułu udzielonych kredytów samochodowych

Zestawienie zawiera informacje o kredytach samochodowych udzielonych sektorowi niefinansowemu z wyszczególnieniem przedsiębiorstw, przedsiębiorców indywidualnych oraz osób prywatnych. Informacje prezentowane są z częstotliwością roczną począwszy od 2009 r.

Należności od sektora niefinansowego z tytułu udzielonych kredytów samochodowych

Metodyka

Zobacz również