Statystyka stóp procentowych

Szeregi czasowe oprocentowania stosowanego przez banki w odniesieniu do depozytów oraz kredytów przedsiębiorstw i gospodarstw domowych

Szeregi czasowe oprocentowania stosowanego przez banki w odniesieniu do depozytów oraz kredytów przedsiębiorstw i gospodarstw domowych

W 2005 r. Narodowy Bank Polski rozpoczął publikowanie szeregów czasowych nowej statystyki oprocentowania stosowanego przez banki w odniesieniu do depozytów oraz kredytów przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Metodyka jej wyliczenia została dostosowana do zharmonizowanych wymogów Europejskiego Banku Centralnego, co zapewnia porównywalność danych pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Począwszy od stycznia 2007 r., NBP zaprzestał wyliczania i publikowania informacji o stopach procentowych opartych o starą metodykę (stara statystyka stóp procentowych do 2006 r.).

Przypominamy, że zgodnie ze standardami obowiązującymi banki centralne ESBC w zakresie ochrony danych objętych tajemnicą statystyczną, dane, na które składają się informacje z mniej niż 3 podmiotów sprawozdawczych lub w których jeden podmiot ma znaczący udział, nie mogą podlegać publikacji z uwagi na możliwości identyfikacji bezpośredniej lub pośredniej danych z pojedynczego podmiotu sprawozdawczego. Z tego powodu część szczegółowych przekrojów danych w zakresie stóp procentowych nie może być publikowana.”

UWAGA: Wraz z publikacją danych za grudzień 2020 r. rozpoczęto publikowanie wartości nowych i renegocjowanych depozytów złotowych wg metodyki sprawozdawczości stóp procentowych. Nowo opublikowane szeregi czasowe rozpoczynają się od danych za styczeń 2018 r.

Do pobrania

Statystyka stóp procentowych (dane od stycznia 2005 r.)

Statystyka stóp procentowych (dane za 2004 r.) 

Instrukcja dla użytkowników statystyki stóp procentowych

Dowiedz się więcej

Zestawienie prezentuje dane dotyczące średniego oprocentowania podstawowych rodzajów depozytów i kredytów bankowych, ważone udziałem poszczególnych banków w wielkości tych kategorii dla wszystkich badanych banków. Średnie ważone wyliczane były na podstawie danych z 11 największych banków i prezentowane były w układzie miesięcznym (dane na koniec miesiąca). Z uwagi na zmiany metodyczne dane były prezentowane odrębnie dla okresu grudzień 1996 r. – luty 2002 r. oraz za okres od marca 2002 r. do grudnia 2006 r.

 

Do pobrania

Zobacz również