Bufor ryzyka systemowego

Informacja na temat uchylenia obowiązku utrzymywania bufora ryzyka systemowego

Informacja na temat uchylenia obowiązku utrzymywania bufora ryzyka systemowego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów (Dz.U. 2020 poz. 473) od 19 marca 2020 r. uchylony został obowiązek utrzymywania bufora ryzyka systemowego.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bufora ryzyka systemowego  

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązywał instrument makroostrożnościowy – bufor ryzyka systemowego (BRS) w wysokości 3%, który miał zastosowanie wobec wszystkich ekspozycji znajdujących się na terenie Polski. Bufor ryzyka systemowego został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. (Dz.U.2017 poz.1776).

Bufor ryzyka systemowego miał na celu zapobieganiu i ograniczaniu długoterminowego niecyklicznego ryzyka systemowego, które może spowodować negatywne konsekwencje dla systemu finansowego i gospodarki kraju.

Celem wprowadzenia BRS w Polsce było zapewnienie zachowania odporności banków na negatywne zjawiska dzięki utrzymywaniu przez nie odpowiednich poziomów kapitałów. Z kolei konieczność utrzymania wysokich poziomów zasobów kapitałowych w systemie bankowym wynikała z ryzyka systemowego związanego z sytuacją w otoczeniu polskiej gospodarki i możliwością wystąpienia negatywnych zjawisk szokowych o charakterze zewnętrznym.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. w sprawie bufora ryzyka systemowego  

Dowiedz się więcej

Zobacz również