Uprawnienia KSF

Instrumenty miękkiego oddziaływania KSF | Stanowisko KSF | Rekomendacja KSF

Instrumenty miękkiego oddziaływania KSF | Stanowisko KSF | Rekomendacja KSF

Komitet Stabilności Finansowej jako organ nadzoru makroostrożnościowego jest wyposażony jedynie w instrumenty o charakterze „miękkiego oddziaływania”. W celu wykonywania swoich zadań KSF może wydawać:

  • stanowiska – przedstawiane w przypadku identyfikacji źródła ryzyka systemowego w systemie finansowym lub jego otoczeniu. Stanowiska mają na celu zwrócenie uwagi na zidentyfikowane zagrożenie dla stabilności finansowej. Mogą one być skierowane do ogółu podmiotów tworzących system finansowy lub jego części, a także do instytucji wchodzących w skład KSF, tj. KNF, MF, BFG i NBP;
  • rekomendacje – przedstawiane w przypadku konieczności podjęcia działań w celu ograniczenia ryzyka systemowego. Rekomendacje mogą być skierowane do instytucji wchodzących w skład KSF, tj. KNF, MF, BFG i NBP. Adresaci rekomendacji są zobowiązani do podjęcia rekomendowanych działań lub wyjaśnienia przyczyn niepodjęcia tych działań. Rekomendacje w szczególności mogą dotyczyć wprowadzenia lub rekalibrowania instrumentów makroostrożnościowych przez Ministra właściwego do spraw instytucji finansowych (Ministra Finansów) w drodze rozporządzenia lub podjęcia działań nadzorczych przez KNF.

Zobacz również