Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w dniu 1 grudnia 2017 r.

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

W posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M), które odbyło się 1 grudnia 2017 r. uczestniczyli:

  • Paweł Szałamacha, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego – Przewodniczący Komitetu,
  • Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
  • Marek Chrzanowski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Zdzisław Sokal, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%, a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego informacji o jego aktualnej wysokości oraz wskaźnikach będących podstawą wyznaczenia tego bufora. Przedstawiciel Ministra Rozwoju i Finansów zgodził się z rekomendacją i poinformował o braku potrzeby podejmowania działań legislacyjnych w tym zakresie.

Komitet omówił źródła ryzyka w polskim systemie finansowym analizowane i ocenianie na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród instytucji reprezentowanych w KSF. Ich struktura i hierarchia nie zmieniły się istotnie w stosunku do poprzedniego okresu. W opinii Komitetu ryzyko związane z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych powinno sukcesywnie słabnąć wraz z wdrażaniem rekomendacji KSF-M. Członkowie Komitetu zapoznali się również z oceną ryzyka systemowego dokonaną przez Narodowy Bank Polski w „Raporcie o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2017”. Uznano, że wnioski z obu analiz są zbieżne i wzajemnie się uzupełniają.

Komitet analizował sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w kontekście wysokiej aktywności na tym rynku. W opinii Komitetu sytuacja na rynku mieszkaniowym jest stabilna, ale powinna być monitorowana. KSF-M dokonał również przeglądu funkcjonowania rynku listów zastawnych w krajach UE.

Działając na podstawie art. 39 i 46 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego KSF-M wydał pozytywne opinie w sprawie identyfikacji przez KNF innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz o nałożeniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym na zidentyfikowane instytucje.

Kolejne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na I kwartał 2018 r.