Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w dniu 10 sierpnia 2016 r.

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

W posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M) 10 sierpnia 2016 r. uczestniczyli:

  • Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego – Przewodniczący Komitetu,
  • Paweł Szałamacha, Minister Finansów,
  • Andrzej Jakubiak, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Zdzisław Sokal, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0 proc., a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego odpowiednich informacji dotyczących tego bufora.

Mając na uwadze istotną niepewność w otoczeniu makroekonomicznym, związaną m.in. z wynikami referendum nt. członkostwa Wielkiej Brytanii w UE, Komitet podkreślił wagę utrzymywania wysokiej odporności systemu finansowego na zaburzenia. Komitet omówił główne źródła ryzyka dla stabilności krajowego systemu finansowego. W szczególności zwrócono uwagę na sytuację na rynku nieruchomości komercyjnych, konsekwencje działań związanych z kwestią kredytów walutowych oraz wyzwania wynikające z dodatkowych obciążeń sektora bankowego. Zwrócono uwagę, że wprawdzie banki osiągnęły za I półrocze 2016 r. dobre wyniki finansowe, jednak były one w dużej mierze efektem wpływów ze sprzedaży akcji Visa Europe, a zatem zdarzenia jednorazowego. Na posiedzeniu omówiono również wyniki testów warunków skrajnych w polskim sektorze bankowym w 2016 r. przeprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego i uznano, że banki krajowe nadal charakteryzują się wysoką odpornością na niekorzystne zjawiska gospodarcze i finansowe

Z inicjatywy Prezesa Narodowego Banku Polskiego Komitet powołał Grupę Roboczą ds. Ryzyka Walutowych Kredytów Mieszkaniowych, w której skład wejdą przedstawiciele instytucji reprezentowanych w KSF.

Zadaniem Grupy jest opracowanie projektu rekomendacji Komitetu w zakresie rozwiązań, które prowadziłyby do restrukturyzacji portfela walutowych kredytów mieszkaniowych na zasadzie dobrowolnego porozumienia pomiędzy bankami i ich klientami oraz nakreślały ramy pożądanego kształtu takiej restrukturyzacji. Rekomendacja powinna w szczególności zakładać rozłożenie w czasie procesu restrukturyzacji portfela kredytów walutowych i służyć zachowaniu stabilności krajowego systemu finansowego. Natomiast rozwiązania zaproponowane w rekomendacji powinny uwzględniać zakres instrumentów będących w dyspozycji poszczególnych instytucji, zgodnie z ich kompetencjami.

Działając na podstawie art. 39 Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego Komitet wydał opinie w zakresie identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na nie bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.

Komitet podjął również decyzje związane z realizacją:

  • Zalecenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego w sprawie finansowania instytucji kredytowych (ERRS/2012/2) w zakresie Zalecenia A3;
  • Zalecenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego w sprawie uznawania i ustalania wskaźnika bufora antycyklicznego dla ekspozycji wobec krajów trzecich (ERRS/2015/1);
  • Zalecenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego nowelizującego Zalecenie ERRS/2015/2 w sprawie oceny efektów transgranicznych i dobrowolnego uznawania środków makroostrożnościowych (ERRS/2016/4).

Kolejne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na IV kwartał 2016 r.