Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w dniu 11 czerwca 2018 r.

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

W posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M), które odbyło się w 11 czerwca 2018 r. uczestniczyli:

  • Paweł Szałamacha, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego – jako Przewodniczący Komitetu,
  • Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
  • Marek Chrzanowski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Zdzisław Sokal, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do Ministra Finansów dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%, a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego informacji o jego aktualnej wysokości oraz wskaźnikach będących podstawą wyznaczenia tego bufora. Przedstawiciel Ministra Finansów zgodził się z rekomendacją i poinformował o braku potrzeby podejmowania działań legislacyjnych w tym zakresie.

Członkowie Komitetu zapoznali się z przygotowywanym przez NBP w cyklu półrocznym Raportem o Stabilności Systemu Finansowego. Komitet podziela wnioski z analizy przedstawionej w najnowszej edycji Raportu, z której wynika, że polski system finansowy funkcjonuje stabilnie, a poziom ryzyka obniżył się od poprzedniej publikacji. Potwierdzają to najważniejsze wskaźniki obrazujące sytuację systemu bankowego dotyczące ryzyka kredytowego, płynności i wyposażenia w kapitał. W ostatnim okresie kształtują się one na historycznie korzystnych – z punktu widzenia stabilności finansowej – poziomach. Komitet popiera również kierunkowo rekomendacje sformułowane w Raporcie.

Komitet zapoznał się z podsumowaniem analiz dotyczących bieżących zjawisk i tendencji na krajowym rynku nieruchomości mieszkaniowych. Ocenił, że rynek jest w fazie wysokiej aktywności. Aktywność ta nie generowała dotąd nadmiernych napięć, a wzrostowi popytu towarzyszyły niewielkie wzrosty cen mieszkań, związane w części ze zwiększeniem kosztów produkcji. Popyt kształtowany jest przede wszystkim przez nabywców mieszkań zaspokajających własne potrzeby, niemniej istotna jest także skala zakupów w celach inwestycyjnych. Nie występują natomiast praktycznie zakupy o charakterze spekulacyjnym. Dynamika podaży nadal nadąża za rosnącym popytem, aczkolwiek widoczne są pewne napięcia, które wynikać mogą z barier podażowych i rosnących kosztów produkcji. Komitet uznał, że wskazane jest dalsze ścisłe monitorowanie rynku nieruchomości mieszkaniowych z punktu widzenia źródeł ryzyka systemowego.

Przedmiotem dyskusji Komitetu była także kwestia rozwoju rynku listów zastawnych w Polsce.

Komitet zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego informacji w sprawie niezidentyfikowania istotnych państw trzecich do celów uznawania i ustalania wskaźników bufora antycyklicznego, wypełniając tym samym Zalecenie dotyczące uznawania i ustalania wskaźników bufora antycyklicznego wobec państw trzecich (ERRS/2015/1).

Komitet przyjął rekomendację skierowaną do Narodowego Banku Polskiego, dotyczącą zapewnienia dostępności danych i informacji o rynku nieruchomości. Rekomendacja ta służy realizacji Zalecenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego w sprawie uzupełnienia luk w danych dotyczących sektora nieruchomości (ERRS/2016/14). Komitet Stabilności Finansowej, jako organ nadzoru makroostrożnościowego, jest zobowiązany do zrealizowania zadań, które obejmują stworzenie ram monitorowania ryzyka dla krajowych rynków nieruchomości na podstawie zdefiniowanych wskaźników. Zadanie to przekłada się, między innymi, na konieczność pozyskiwania odpowiednich danych.

Członkowie Komitetu przyjęli Informację o działalności Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego w 2017 r. Zgodnie z wymogiem ustawowym roczna informacja o działalności KSF-M zostanie przekazana Sejmowi RP przez Prezesa NBP, Przewodniczącego Komitetu. Po tym fakcie dokument zostanie opublikowany na stronie internetowej NBP.

Kolejne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na wrzesień 2018 r.