Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w dniu 11 grudnia 2020 r.

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

W posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej, które odbyło się 11 grudnia 2020 r. uczestniczyli:

  • Paweł Szałamacha, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego jako Przewodniczący Komitetu,
  • Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
  • Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Piotr Tomaszewski, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do Ministra Finansów dotyczącej utrzymania w IV kwartale 2020 r. wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%, a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) odpowiednich informacji o jego wysokości oraz wskaźnikach będących podstawą wyznaczenia tego bufora. Przedstawiciel Ministra Finansów zgodził się z rekomendacją i potwierdził brak potrzeby podejmowania działań legislacyjnych w tym zakresie.

W ramach dyskusji dotyczącej oceny sytuacji w systemie finansowym Członkowie Komitetu zapoznali się z przygotowywanym przez NBP Raportem o stabilności systemu finansowego – grudzień 2020 r.

Komitet podzielił ocenę zagrożeń dla systemu finansowego wynikających z doświadczanego w gospodarce szoku pandemicznego. Ponadto na podstawie wyników ankiety przeprowadzanej cyklicznie wśród instytucji reprezentowanych w KSF oceniono źródła i natężenie ryzyka systemowego. Jako główne źródło ryzyka Komitet uznaje obniżoną zyskowność banków, do której obecnie przyczyniają się potencjalne straty kredytowe, jakie mogą odnotować banki w związku ze skutkami pandemii COVID-19. Ponadto, Komitet zwraca uwagę na słabość niektórych instytucji i możliwość wystąpienia efektu zarażania pozostałych uczestników rynku.

Komitet dostrzega rosnące ryzyko związane z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych, spowodowane podważaniem ich statusu prawnego. Komitet zapoznał się z najnowszymi danymi i analizami dotyczącymi tego ryzyka oraz omówił propozycje wypracowania pozasądowych rozwiązań dotyczącego portfela kredytów walutowych.

Komitet zapoznał się z podsumowaniem bieżących analiz w zakresie tendencji na krajowym rynku nieruchomości mieszkaniowych. Pomimo trwającej pandemii COVID-19 obserwowany jest stopniowy wzrost aktywności na tym rynku. Zjawisku temu towarzyszy ożywienie się akcji kredytowej w obszarze kredytów mieszkaniowych. Istniejące nadwyżki kapitałowe oraz dobra sytuacja płynnościowa banków sprawiają, że brak jest barier dla prowadzenia akcji kredytowej po stronie podażowej.

Komitetowi zostały przedstawione wyniki prac Grupy Roboczej ds. analizy sytuacji w sektorze banków spółdzielczych i sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Grupa zamknęła pierwszy etap prac, z którego wnioski posłużą do sformułowania propozycji działań, które w opinii Komitetu mogłoby wesprzeć stabilne funkcjonowania ww. sektorów.

Komitet omówił, przedstawione przez BFG propozycje dotyczące wyznaczania składek na fundusze gwarancyjne oraz fundusze przymusowej restrukturyzacji BFG i zdecydował o podjęciu dalszych prac nad możliwościami zmiany wysokości poziomów docelowych tych funduszy i terminów ich osiągania.

Komitet, zgodnie z harmonogramem sprawozdawczym, zdecydował o powiadomieniu Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego o sposobie realizacji następujących zaleceń:

  • w sprawie uznawania i ustalania wskaźników bufora antycyklicznego dla ekspozycji wobec państw trzecich,
  • w sprawie uzupełniania luk w danych dotyczących sektora nieruchomości,
  • w sprawie monitorowania wpływu na stabilność finansową moratoriów na spłatę zadłużenia i publicznych systemów gwarancji oraz innych środków o charakterze fiskalnym podjętych w celu ochrony gospodarki realnej w związku z pandemią COVID-19,
  • w sprawie wymiany i gromadzenia informacji do celów makroostrożnościowych w odniesieniu do oddziałów instytucji kredytowych mających siedzibę zarządu w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim.

Komitet otrzymał do wiadomości przegląd polityki makroostrożnościowej prowadzonej przez poszczególne kraje oraz na forum Unii Europejskiej.

Komitet przyjął harmonogram prac na rok 2021.

Kolejne regularne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na I kwartał 2021 r.