Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w dniu 13 grudnia 2019 r.

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

W posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M), które odbyło się 13 grudnia 2019 r., uczestniczyli:

  • Paweł Szałamacha, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego – jako Przewodniczący Komitetu,
  • Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
  • Rafał Mikusiński, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Mirosław Panek, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do Ministra Finansów dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%, a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) informacji o jego aktualnej wysokości oraz wskaźnikach będących podstawą wyznaczenia tego bufora. Przedstawiciel Ministra Finansów zgodził się z rekomendacją i potwierdził brak potrzeby podejmowania działań legislacyjnych w tym zakresie.

W ramach dyskusji dotyczącej oceny sytuacji w systemie finansowym, Członkowie Komitetu zapoznali się z przygotowywanym przez NBP Raportem o stabilności systemu finansowego – grudzień 2019 r.

Ponadto, na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej regularnie wśród instytucji reprezentowanych w KSF, oceniono źródła i natężenie ryzyka systemowego. Jako główne źródło ryzyka Komitet uznał trudną sytuację finansową niektórych instytucji i sektorów instytucji kredytowych oraz możliwy efekt zarażania pozostałych uczestników systemu. Istotnym źródłem ryzyka pozostaje w dalszym ciągu portfel walutowych kredytów mieszkaniowych, przede wszystkim z uwagi na ryzyko prawne dotyczące rozstrzygnięć krajowych sądów w sprawach związanych z umowami kredytowymi, również w kontekście wyroku TSUE z dnia 3 października 2019 r. w sprawie C-260/18. Komitet będzie monitorował sytuację w tym zakresie.

Komitet zapoznał się z podsumowaniem bieżących analiz dotyczących tendencji na krajowym rynku nieruchomości mieszkaniowych. Komitet od dłuższego czasu odnotowuje wysoką aktywność na rynku mieszkaniowym. Jednak wskaźniki takie jak cena mieszkania lub stawka najmu w odniesieniu do dochodów w gospodarce, z uwzględnieniem odchylenia cen nieruchomości od trendu nie dają oznak silnych napięć. Pomimo wzrostu wartość nowo udzielonych kredytów w relacji do PKB i do funduszu płac jest wyraźnie niższa niż przed 2009 r. Stan zadłużenia kredytem mieszkaniowym rośnie umiarkowanie i w relacji do PKB jest stabilny, a wzrostowi kredytów nie towarzyszy łagodzenie polityki kredytowej przez banki. Jednakże wysoki popyt na tym rynku oraz utrzymujący się wzrost średniej wartości kredytu w relacji do PKB i funduszu płac wskazują nadal na potrzebę zachowania przez banki ostrożności przy ocenie zdolności kredytowej klientów wnioskujących o kredyty mieszkaniowe, w szczególności w celach inwestycyjnych. Komitet będzie kontynuował monitorowanie rynku nieruchomości mieszkaniowych z punktu widzenia źródeł ryzyka systemowego.

Komitet został poinformowany przez przedstawicieli GPW SA i GPW Benchmark SA o stanie zaawansowania prac w zakresie dostosowania wskaźników referencyjnych do przepisów rozporządzenia BMR1 , w szczególności o złożeniu przez GPW Benchmark SA wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na pełnienie funkcji administratora w zakresie Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR.

Komitet Stabilności Finansowej, wykonując postanowienia ustawy, dokonał przeglądu i oceny adekwatności dotychczas obowiązującego bufora ryzyka systemowego (BRS). W efekcie przeprowadzonej analizy Komitet zarekomendował Ministrowi Finansów utrzymanie wskaźnika bufora ryzyka systemowego na dotychczasowym poziomie 3% i na dotychczas obowiązujących zasadach.

Realizując założenia, przyjętej w 2019 r. Strategii polityki makroostrożnościowej, Komitet zapoznał się z wnioskami z Raportu o nadzorze systemowym nad systemem płatniczym w 2018 r. przygotowywanym cyklicznie przez NBP.

Komitet przyjął harmonogram prac na rok 2020.

Kolejne, regularne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na I kwartał 2020 r.


1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych.