Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w dniu 13 maja 2016 r.

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

W posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M) 13 maja 2016 r. uczestniczyli:

  • Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego – Przewodniczący Komitetu,
  • Paweł Szałamacha, Minister Finansów,
  • Andrzej Jakubiak, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Zdzisław Sokal, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%, a także uchwałę o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego informacji o jego aktualnej wysokości oraz wskaźnikach będących podstawą wyznaczenia tego bufora.

KSF-M zapoznał się z pierwszą edycją Raportu o stanie równowagi polskiej gospodarki, przygotowaną przez NBP. Z Raportu wynika, że Polska znajduje się na ścieżce zrównoważonego wzrostu, czego przejawem jest równowaga w wymiarze wewnętrznym, odzwierciedlona m.in. niemal zerową luką popytową oraz w wymiarze zewnętrznym – co potwierdza m.in. utrzymujące się od dłuższego czasu niskie saldo na rachunku obrotów bieżących w bilansie płatniczym. W raporcie podkreślono również, że ze względu na duży udział bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz innych stabilnych źródeł finansowania, ujemna międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto, której poziom w Polsce jest charakterystyczny dla krajów na podobnym etapie rozwoju, nie budzi obaw.

Komitet uznał, że obszary ryzyka zidentyfikowane w lutowej edycji Raportu o stabilności systemu finansowego NBP nie zmieniły się, a ponadto omówił i ocenił zagrożenia zewnętrzne dla stabilności polskiego systemu finansowego. Wskazano następujące zewnętrzne źródła ryzyka: pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego w gospodarce światowej, utrzymywanie niskich stóp procentowych w dłuższym okresie oraz ryzyko geopolityczne i niepewność w sferze regulacyjnej. Komitet omówił również potencjalny wpływ sytuacji finansowej zagranicznych podmiotów dominujących w stosunku do banków krajowych na stabilność systemu bankowego w Polsce.

Komitet przyjął i zdecydował o publikacji dokumentu pt. Nadzór makroostrożnościowy w Polsce ramy instytucjonalno-funkcjonalne który stanowi istotny element polityki informacyjnej KSF-M. Ponieważ nadzór makroostrożnościowy jest nowym wymiarem polityki nadzorczej, dokument zawiera wyjaśnienia dotyczące instytucjonalnych i formalno-prawnych uwarunkowań prowadzenia nadzoru makroostrożnościowego w Polsce. Mając na względzie efektywność polityki makroostrożnościowej oraz jej przejrzystość, KSF-M określił cele pośrednie, którymi będzie się kierować, realizując ustawowy cel nadzoru makroostrożnościowego. KSF-M wskazał w dokumencie następujące cele pośrednie swojej działalności:

  • ograniczenie ryzyka wynikającego z nadmiernego wzrostu lub wielkości zadłużenia lub dźwigni finansowej,
  • ograniczenie ryzyka wynikającego z nadmiernego niedopasowania należności i zobowiązań instytucji finansowych lub ryzyka niepłynności rynków finansowych,
  • ograniczenie ryzyka wynikającego z nadmiernej koncentracji ekspozycji lub ich podobieństwa i związanych z tym powiązań pomiędzy podmiotami systemu finansowego,
  • ograniczenie ryzyka wynikającego z nieadekwatnych zachęt wpływających na zachowania instytucji finansowych lub ich klientów,
  • zapewnienie odpowiedniej odporności infrastruktury finansowej.

Dokument będzie podlegał przeglądowi po okresie, w którym zostaną zebrane doświadczenia i wnioski z funkcjonowania nadzoru makroostrożnościowego w Polsce.

Członkowie Komitetu dokonali podsumowania działalności Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego w 2015 r. Zgodnie z wymogiem ustawowym informacja o działalności zostanie przekazana Sejmowi RP przez Prezesa NBP, Przewodniczącego KSF-M.

Kolejne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na III kwartał 2016 r.