Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w dniu 15 czerwca 2020 r.

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

W posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej, które odbyło się 15 czerwca 2020 r. uczestniczyli:

  • Paweł Szałamacha, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego jako Przewodniczący Komitetu,
  • Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
  • Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Piotr Tomaszewski, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Komitet zapoznał się z przygotowywanym przez NBP Raportem o stabilności systemu finansowego – wydanie specjalne: skutki pandemii COVID-19. W Raporcie oceniono, że polski system finansowy wszedł w okres pandemii COVID-19 w dobrej kondycji, odporny na szoki i bez znaczących nierównowag. Siła i charakter szoku związanego z pandemią sprawiają jednak, że istotnie wzrosło ryzyko kredytowe we wszystkich kategoriach kredytów i pojawiło się ryzyko nadmiernego ograniczenia podaży kredytu (credit crunch). Zjawiska te mogą mieć niekorzystny wpływ na sferę realną gospodarki i w konsekwencji także na system finansowy.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres instrumentów pomocowych uruchamianych przez instytucje publiczne na rzecz systemu bankowego, Komitet oczekuje od banków utrzymania odpowiedzialnego kredytowania gospodarki i zwiększenia zaangażowania w działania wspierające kredytobiorców.

Komitet będzie monitorował wpływ pandemii na rozwój sytuacji w systemie finansowym oraz analizował skuteczność całokształtu działań antykryzysowych i ich wpływ na stabilność finansową w krótkim i dłuższym horyzoncie.

Na posiedzeniu omówiono dotychczasowy przebieg tzw. wakacji kredytowych oferowanych przez krajowe banki.

Komitet zgodził się z wnioskiem Przewodniczącego KNF w sprawie odroczenia do 30 czerwca 2021 r. terminu wdrożenia przez banki komercyjne i oddziały instytucji kredytowych postanowień znowelizowanej Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

Komitet zapoznał się z Zaleceniami ERRS:

w sprawie monitorowania i wymiany informacji dotyczących instrumentów fiskalnych podejmowanych w związku z COVID-19

w sprawie powstrzymania się od wypłat (dywidend, wykupu akcji własnych oraz wypłat zmiennych składników wynagrodzenia na rzecz pracowników, których działania zawodowe mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji finansowej) 

Komitet zapoznał się z przeglądem polityki makroostrożnościowej prowadzonej przez poszczególne kraje oraz na forum Unii Europejskiej.

Kolejne regularne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na III kwartał 2020 r.