Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w dniu 15 września 2017 r.

Uczestnicy | Najważniejsze postanowienia

Uczestnicy | Najważniejsze postanowienia

W posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M), które odbyło się 15 września 2017 r. uczestniczyli:

  • Piotr Wiesiołek, Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego – jako Przewodniczący Komitetu,
  • Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
  • Marek Chrzanowski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Zdzisław Sokal, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%, a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego informacji o jego aktualnej wysokości oraz wskaźnikach będących podstawą wyznaczenia tego bufora. Przedstawiciel Ministra Rozwoju i Finansów zgodził się z rekomendacją i poinformował o braku potrzeby podejmowania działań legislacyjnych zmierzających do zmiany wysokości bufora antycyklicznego.

Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród instytucji reprezentowanych w Komitecie omówiono źródła ryzyka w polskim systemie finansowym. Ich struktura i hierarchia nie zmieniły się istotnie w stosunku do poprzedniego okresu. W opinii Komitetu ryzyko związane z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych powinno sukcesywnie słabnąć wraz z wdrażaniem rekomendacji KSF-M.

KSF-M przyjął opinię do założeń nowelizacji Rekomendacji S dotyczącej zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie w zakresie zasad udzielania kredytów hipotecznych na stałą stopę procentową. Popierając kierunek zaproponowanych zmian Komitet uznał, że kredyty na tzw. stałą stopę procentową, choć w wielu aspektach korzystne, nie są pozbawione ryzyka zarówno dla banków, jak i klientów, a także całego systemu finansowego. Wypracowanie kodeksu dobrych praktyk w zakresie kredytów na tzw. stałą stopę procentową zwiększy przejrzystość informacyjną na ich temat, a tym samym powinno przyczynić się do podejmowania trafniejszych decyzji przez kredytobiorców oraz pozytywnie wpłynąć na zarządzanie ryzykiem związanym z kredytami mieszkaniowymi.

KSF-M dyskutował również na temat kosztów i korzyści wprowadzenia minimalnego wymogu w zakresie poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL) dla banków w Polsce. Ze wstępnych analiz wynika, że korzyści wprowadzenia MREL przewyższają towarzyszące temu koszty dla gospodarki. Komitet uznał, że potrzebne jest kontynuowanie prac w tym obszarze.

Kolejne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na IV kwartał 2017 r.