Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w dniu 16 marca 2018 r.

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

W posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M), które odbyło się w 16 marca 2018 r. uczestniczyli:

  • Paweł Szałamacha, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego – Przewodniczący Komitetu,
  • Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
  • Marek Chrzanowski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Zdzisław Sokal, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do Ministra Finansów dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%, a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego informacji o jego aktualnej wysokości oraz wskaźnikach będących podstawą wyznaczenia tego bufora. Przedstawiciel Ministra Finansów zgodził się z rekomendacją i poinformował o braku potrzeby podejmowania działań legislacyjnych w tym zakresie.

Członkowie Komitetu przedyskutowali źródła ryzyka w polskim systemie finansowym wskazane w ankiecie przeprowadzonej wśród instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego. Zgodnie stwierdzono, że ogólna ocena ryzyka nie uległa zmianie w porównaniu do poprzedniego kwartału. W dalszym ciągu niepewność związana z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych stanowi najbardziej istotne źródło ryzyka. Oceniono jednak, że dotychczasowe działania instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego stwarzają warunki do zredukowania natężenia tego źródła ryzyka.

Komitet omówił także bieżące zjawiska i tendencje na krajowym rynku nieruchomości mieszkaniowych. Ocenił, że rynek jest w fazie wysokiej aktywności. Wysoki popyt na mieszkania jest efektem wzrostu wynagrodzeń, niskiego bezrobocia i relatywnie niskiego kosztu kredytu. Popyt kształtowany jest głównie przez nabywców mieszkań zaspokajających własne potrzeby, a nie realizujących cele spekulacyjne. Dynamika podaży nadąża za rosnącym popytem, aczkolwiek spada udział mieszkań gotowych w ofercie sprzedaży, co przejawia się m.in. nieznacznym wzrostem cen w ostatnich kwartałach. Komitet będzie kontynuował monitorowanie sytuacji na rynku nieruchomości.

Realizując zobowiązania wynikające z członkostwa w UE, Komitet odniósł się do wniosku Finlandii o odwzajemnienie zastosowanego środka makroostrożnościowego. Instrument dotyczy instytucji kredytowych działających w tym kraju i stosujących metodę wewnętrznych ratingów. Polega na wprowadzeniu 15-procentowej minimalnej wartości średniej wagi ryzyka dla mieszkaniowych kredytów hipotecznych zabezpieczonych na jednostkach mieszkaniowych (housing units) w Finlandii. Komitet ocenił, że nie ma potrzeby odwzajemniania decyzji władz fińskich, ponieważ polskie banki nie posiadają w swoich portfelach takich ekspozycji. Informacja o tej decyzji zostanie przekazana Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego.

Kolejne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na czerwiec 2018 r.