Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w dniu 16 marca 2020 r.

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

16 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej dotyczące nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M). Posiedzenie zostało zwołane w trybie pilnym z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu, Prezesa NBP. W posiedzeniu uczestniczyli:

  • Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego –Przewodniczący Komitetu,
  • Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
  • Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Piotr Tomaszewski, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W posiedzeniu, na zaproszenie Przewodniczącego KSF-M, udział wzięła Minister Rozwoju, pani Jadwiga Emilewicz.

Głównym tematem obrad było omówienie możliwych działań zaradczych, mających na celu ograniczenie wpływu epidemii koronawirusa na krajowy sektor bankowy i otoczenie gospodarcze. Komitet uznał, że wpływ ten należy rozpatrywać w krótkim i średnim horyzoncie. W krótkim okresie kluczową kwestią jest utrzymanie ciągłego dostępu społeczeństwa i podmiotów gospodarczych do rozliczeń pieniężnych, tak gotówkowych, jak i bezgotówkowych. W tym kontekście uznano, że oba te zadania są realizowane bez zakłóceń. Płynność banków jest niezagrożona i czuwa nad nią bank centralny.

W średnim okresie podstawowym wyzwaniem jest utrzymanie płynności firm i zdolności banków do kreacji kredytu w warunkach dużej niepewności gospodarczej i ograniczeń zarówno po stronie popytowej, jak i podażowej.

Komitet uznał, że w tych okolicznościach konieczne jest podjęcie pilnych działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu epidemii koronawirusa na krajowy sektor bankowy i w efekcie na polską gospodarkę. W ramach swoich kompetencji Komitet zdecydował o wystosowaniu rekomendacji ws. niezwłocznego uchylenia obowiązku stosowania przez instytucje bufora ryzyka systemowego. Mniejszy wymóg kapitałowy przekłada się równocześnie na niższy wymóg MREL. W ocenie Komitetu, umożliwienie bankom wykorzystania środków z bufora zmniejsza ryzyko ograniczenia dopływu kredytu do gospodarki (tzw. zjawisko credit-crunch) i będzie działać na rzecz wsparcia gospodarki i stabilności finansowej.

Komitet podkreślił jednocześnie, że ważne jest, aby środki uwolnione pochodzące z bufora nie zwiększyły skali zaplanowanych dywidend, a zostały zatrzymane na kredytowanie gospodarki i pokrycie strat w najbliższych kwartałach.

Ponadto Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%, a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) informacji o jego aktualnej wysokości oraz wskaźnikach będących podstawą wyznaczenia tego bufora.

Komitet będzie sukcesywnie analizował skuteczność całokształtu działań antykryzysowych i ich wpływ na stabilność finansową w krótkim i dłuższym horyzoncie.