Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w dniu 17 grudnia 2018 r.

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

W posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M), które odbyło się w dniu 17 grudnia 2018 r. uczestniczyli:

  • Paweł Szałamacha, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego – jako Przewodniczący Komitetu,
  • Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
  • Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Zdzisław Sokal, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do Ministra Finansów dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%, a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego informacji o jego aktualnej wysokości oraz wskaźnikach będących podstawą wyznaczenia tego bufora. Przedstawiciel Ministra Finansów zgodził się z rekomendacją i poinformował o braku potrzeby podejmowania działań legislacyjnych w tym zakresie.

Członkowie Komitetu zapoznali się z przygotowywanym przez NBP w cyklu półrocznym Raportem o Stabilności Systemu Finansowego. W raporcie oceniono, że gospodarka realna i system finansowy Polski pozostają zrównoważone, a polski system bankowy funkcjonuje stabilnie i jest dobrze wyposażony w kapitał wysokiej jakości. Szczególnego monitorowania wymagają jednakże kredyty na zakup nieruchomości oraz zjawisko udzielania wysokokwotowych kredytów konsumpcyjnych o kilkuletnich terminach zapadalności.

Członkowie Komitetu przedyskutowali źródła ryzyka w polskim systemie finansowym wskazane w ankiecie przeprowadzonej wśród instytucji reprezentowanych w KSF-M. Stwierdzono, że ogólna bieżąca ocena ryzyka nie uległa zmianie w porównaniu do sytuacji w III kwartale 2018 r. Odnotowano systematyczny spadek wolumenu kredytów mieszkaniowych w walutach obcych, ale kredyty te nadal stanowią najbardziej istotne źródło ryzyka dla systemu finansowego w Polsce. Członkowie Komitetu potwierdzili ocenę dotychczas zidentyfikowanych rodzajów ryzyka. W odniesieniu do ryzyka związanego z wysokim poziomem zadłużenia gospodarstw domowych kredytem konsumpcyjnym stwierdzili, że wymaga ono głębszych analiz. Zidentyfikowali ponadto nowe źródło ryzyka związane z koniecznością terminowego dostosowania stawek referencyjnych krajowego rynku pieniężnego do wymogów rozporządzenia BMR1 .

Komitet zapoznał się z podsumowaniem analiz dotyczących obecnych tendencji na krajowym rynku nieruchomości mieszkaniowych. Podtrzymał dotychczasową ocenę, że rynek jest w fazie wysokiej aktywności. Aktywność ta nie generowała dotąd nadmiernych napięć, jednak wzrostowi popytu towarzyszyły wzrosty cen mieszkań związane w części ze zwiększeniem kosztów produkcji. Podtrzymał również, że wskazane jest, aby banki zachowały ostrożność przy ocenie zdolności kredytowej klientów wnioskujących o kredyt mieszkaniowy, w szczególności w celach inwestycyjnych. Komitet będzie kontynuował monitorowanie rynku nieruchomości mieszkaniowych z punktu widzenia źródeł ryzyka systemowego.

Komitet zapoznał się z przeglądem polityki makroostrożnościowej prowadzonej przez poszczególne kraje oraz na forum Unii Europejskiej. Przyjął również harmonogram prac na 2019 rok.

Kolejne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na I kwartał 2019 r.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych.