Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w dniu 18 czerwca 2021 r.

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

W posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. uczestniczyli:

  • Paweł Szałamacha, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego jako Przewodniczący Komitetu,
  • Piotr Patkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
  • Marcin Mikołajczyk, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Piotr Tomaszewski, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do Ministra Finansów dotyczącej utrzymania w II kwartale 2021 r. wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%. Przedstawiciel Ministra Finansów zgodził się z rekomendacją i potwierdził brak potrzeby podejmowania działań legislacyjnych w tym zakresie.

Komitet zapoznał się z przygotowywanym przez NBP Raportem o stabilności systemu finansowego. W Raporcie oceniono, że skutki pandemii, mimo znacznego wpływu na gospodarkę realną, nie zagrażają stabilności krajowego sektora bankowego. Dotychczasowy brak istotnych nierównowag finansowych, wysokie poziomy kapitału w systemie bankowym oraz działania wspierające w obszarze polityki fiskalnej, pieniężnej i makroostrożnościowej sprawiły, że sektor finansowy zachował zdolność do absorpcji strat. Za najistotniejsze źródło zagrożeń dla stabilności systemu finansowego uznano ryzyko prawne związane z portfelem mieszkaniowych kredytów walutowych. Istotny wpływ na ocenę tego ryzyka będzie miała kształtująca się linia orzecznicza sądów oraz oczekiwane rozstrzygnięcie pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Komitet podzielił tę ocenę wskazując ponadto, na podstawie kwartalnej ankiety wśród instytucji reprezentowanych w KSF, na ryzyko związane z obniżającą się rentownością banków.

Podczas posiedzenia Członkowie KSF zapoznali się z bieżącą sytuacją w zakresie ryzyka prawnego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych i prac nad propozycją pozasądowego rozwiązania kwestii tych kredytów. Przedyskutowali również ewentualną potrzebę podjęcia dodatkowych działań z zakresu polityki makroostrożnościowej w tym zakresie.

Komitet przyjął Informację o działalności Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego w 2020 r. Raport Komitetu stanowi wypełnienie obowiązków wskazanych w ustawie o nadzorze makroostrożnościowym i zostanie przekazany Sejmowi RP przez Prezesa NBP, Przewodniczącego Komitetu, oraz umieszczony na stronie internetowej.

Komitet podjął decyzję o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego informacji o braku istotnych państw trzecich na potrzeby określania wskaźnika bufora antycyklicznego oraz braku istotnych ekspozycji polskich banków w Szwecji, Belgii i Norwegii w związku ze stosowaniem mechanizmu odwzajemniania instrumentów makroostrożnościowych przyjętych w innych państwach.

Kolejne regularne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na wrzesień 2021 r.