Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w dniu 2 czerwca 2017 r.

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

W posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M), które odbyło się 2 czerwca 2017 r. uczestniczyli:

  • Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego – Przewodniczący Komitetu,
  • Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
  • Marek Chrzanowski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Zdzisław Sokal, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%, a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego informacji o jego aktualnej wysokości oraz wskaźnikach będących podstawą wyznaczenia tego bufora. Przedstawiciel Ministra Rozwoju i Finansów zgodził się z rekomendacją i poinformował o braku potrzeby podejmowania działań legislacyjnych zmierzających do zmiany wysokości bufora antycyklicznego.

W ramach analizy ryzyka systemowego Komitet zapoznał się z najnowszą edycją Raportu o stabilności systemu finansowego NBP i uznał, że obszary ryzyka zidentyfikowane w bieżącym raporcie nie zmieniły się w stosunku do grudnia 2016 r. Raport o stabilności systemu finansowego. Czerwiec 2017

Za główne obszary ryzyka uznano:

  • portfel kredytów walutowych w kontekście niektórych postulowanych w debacie publicznej rozwiązań regulacyjnych,
  • możliwe efekty zarażania dla sektora bankowego wynikające z trudnej sytuacji finansowej sektora SKOK oraz niektórych banków spółdzielczych; mechanizmem transmisji byłoby zwiększenie obciążeń banków poprzez system gwarantowania depozytów i resolution,
  • rosnącą nierównowagę na rynku nieruchomości komercyjnych.

Jednocześnie wskazano, że obniżona zyskowność banków negatywnie wpływa na ich możliwości akumulacji kapitału. Wysokość kapitału banków jest kluczowym parametrem określającym odporność banków na szoki i warunkiem wzrostu finansowania gospodarki. Z tego względu ewentualna kontynuacja tendencji spadku zyskowności banków byłaby zjawiskiem negatywnym.

Przedmiotem dyskusji Członków Komitetu był również stan równowagi polskiej gospodarki. Członkowie zgodzili się, że obecnie gospodarka Polski znajduje się na ścieżce zrównoważonego wzrostu, czego przejawem jest równowaga w wymiarze wewnętrznym, odzwierciedlona m.in. niemal zerową luką popytową oraz w wymiarze zewnętrznym – co potwierdza m.in. utrzymujące się od dłuższego czasu niskie saldo na rachunku obrotów bieżących w bilansie płatniczym. Nieznaczne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w 2016 r. oraz utrzymywanie się ujemnej luki popytowej spowodowane zostały przez czynniki przejściowo ograniczające aktywność gospodarczą. W przyszłości spodziewane jest przyspieszenie dynamiki wzrostu przewyższające tempo wzrostu krajowego potencjału. Z prognoz wynika, że luka popytowa od 2017 r. kształtować się będzie na nieznacznie dodatnim poziomie, co pozwala wnioskować, że w ujęciu zagregowanym rynek dóbr i usług w najbliższych latach będzie znajdował się w stanie bliskim równowagi. Łączne saldo rachunku obrotów bieżących i kapitałowych, które uwzględnia wszystkie transfery UE i pozwala ocenić równowagę zewnętrzną, kształtuje się w Polsce od 2013 r. na dodatnim poziomie. Pozytywnym zmianom salda rachunku obrotów bieżących i kapitałowych towarzyszył mniejszy, niż przed światowym kryzysem finansowym, napływ inwestycji zagranicznych oraz większe polskie inwestycje za granicą. W konsekwencji ujemna międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto Polski w relacji do PKB w latach 2015 – 2016 poprawiła się. Można spodziewać się kontynuacji tego pozytywnego trendu.

Komitet został poinformowany o wynikach kolejnego etapu prac Grupy Roboczej ds. Ryzyka Walutowych Kredytów Mieszkaniowych. Informacja na ten temat została zamieszczona w odrębnym komunikacie 

Tym samym Komitet uznał, że mandat Grupy został wyczerpany i zobowiązania w tym zakresie podjęte przez Prezesa NBP, Przewodniczącego KSF-M na konferencji w dniu 2 sierpnia 2016 r. zostały zrealizowane.

KSF-M zapoznał się i przedyskutował wstępne założenia przyjęte przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wyznaczania minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL). Uznano, że analizy w tym zakresie będą kontynuowane.

Komitet zdecydował o przekazaniu do Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego:

  • sprawozdania z realizacji Zalecenia ERRS/2015/2 w sprawie oceny skutków transgranicznych i dobrowolnego stosowania zasady wzajemności środków polityki makroostrożnościowej,
  • informacji o niezidentyfikowaniu istotnych państw trzecich do celów uznawania i ustalania wskaźników bufora antycyklicznego.

Członkowie Komitetu przyjęli dokument zawierający sprawozdanie z działalności Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego w 2016 r. Zgodnie z wymogiem ustawowym roczna informacja o działalności KSF-M zostanie przekazana Sejmowi RP przez Prezesa NBP-Przewodniczącego Komitetu. Po tym fakcie dokument zostanie opublikowany na stronie internetowej NBP.

Kolejne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na III kwartał 2017 r.