Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w dniu 21 września 2018 r.

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

W posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M), które odbyło się 21 września 2018 r., uczestniczyli:

  • Paweł Szałamacha, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego – jako Przewodniczący Komitetu,
  • Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
  • Marek Chrzanowski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Zdzisław Sokal, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do Ministra Finansów dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%, a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) informacji o jego aktualnej wysokości oraz wskaźnikach będących podstawą wyznaczenia tego bufora. Przedstawiciel Ministra Finansów zgodził się z rekomendacją i poinformował o braku potrzeby podejmowania działań legislacyjnych w tym zakresie.

Członkowie Komitetu przedyskutowali źródła ryzyka w polskim systemie finansowym. Zgodnie stwierdzono, że ogólna bieżąca ocena ryzyka nie uległa zmianie w porównaniu do sytuacji w II kwartale 2018 r. Najbardziej istotne źródło ryzyka stanowi w dalszym ciągu niepewność związana z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych, choć odnotowano spadek natężenia tego ryzyka.

Komitet zwrócił uwagę na potrzebę zwiększenia przejrzystości obrotu instrumentami finansowymi i z zadowoleniem przyjął kierunek podjętych w tym zakresie działań legislacyjnych.

Przedmiotem dyskusji był również temat zjawisk geopolitycznych i zewnętrznych źródeł ryzyka oraz ich wpływu na stabilność polskiego systemu finansowego.

Komitet zapoznał się z podsumowaniem analiz dotyczących obecnych tendencji na krajowym rynku nieruchomości mieszkaniowych. Podtrzymał dotychczasową ocenę, że rynek jest w fazie wysokiej aktywności. Aktywność ta nie generowała dotąd nadmiernych napięć, jednak wzrostowi popytu towarzyszyły wzrosty cen mieszkań związane w części ze zwiększeniem kosztów produkcji. Popyt mieszkaniowy kształtowany jest przede wszystkim przez nabywców mieszkań zaspokajających własne potrzeby, niemniej istotna jest także skala zakupów w celach inwestycyjnych. Komitet będzie nadal ściśle monitorował rynek nieruchomości mieszkaniowych z punktu widzenia źródeł ryzyka systemowego. Uznał, że wskazane jest, by banki zachowały ostrożność przy ocenie zdolności kredytowej klientów wnioskujących o kredyt mieszkaniowy, w szczególności w celach inwestycyjnych.

Członkowie KSF omówili także doświadczenia krajów europejskich wykorzystywania instrumentów makroostrożnościowych ograniczających ryzyko związane z finansowaniem nieruchomości mieszkaniowych przez banki.

Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z członkostwa w UE, Komitet odniósł się do Zalecenia ERRS/2018/5 dotyczącego odwzajemnienia belgijskiego środka makroostrożnościowego zastosowanego do ekspozycji na rynku nieruchomości. Kierując się wskazaniami Zalecenia oceniono, że zachodzą przesłanki uzasadniające brak potrzeby odwzajemniania tego instrumentu.

Kolejne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na grudzień 2018 r.