Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w dniu 24 marca 2017 r.

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

W posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M), które odbyło się 24 marca 2017 r. uczestniczyli:

  • Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego – Przewodniczący Komitetu,
  • Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
  • Marek Chrzanowski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Zdzisław Sokal, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0 proc., a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego informacji dotyczących tego bufora.

Komitet zapoznał się z propozycją BFG dotyczącą podejścia do wyznaczania minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL).

Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród instytucji reprezentowanych w Komitecie omówiono źródła ryzyka w polskim systemie finansowym. Jako najistotniejsze źródła ryzyka wskazane zostały, podobnie jak w poprzednich okresach: (1) malejąca odporność banków związana ze spadającą zyskownością, (2) portfel złotowych kredytów mieszkaniowych o zmiennej stopie procentowej, w warunkach historycznie niskiego poziomu stóp procentowych i polityki kredytowej banków oraz (3) trudna sytuacja sektora SKOK i niektórych banków spółdzielczych.

Nadal, jako najbardziej istotne ryzyko dla stabilności systemu finansowego, uznano portfel kredytów walutowych. W ocenie Komitetu portfel ten, mimo że z punktu widzenia ekonomicznego nie niesie zagrożenia systemowego, pozostaje nadal źródłem ryzyka w kontekście nierozstrzygniętych projektów regulacyjnych. Wydana na posiedzeniu 13 stycznia 2017 r. Rekomendacja KSF-M stanowi pierwszy etap działań w kierunku eliminacji tego ryzyka. Komitet zapoznał się z wynikami kolejnego etapu prac Grupy Roboczej ds. Kredytów Walutowych i podkreślił, że będzie systematycznie monitorował proces realizacji rekomendacji przez poszczególne instytucje oraz postępy w zakresie dobrowolnej restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych. W tym kontekście odnotowana została informacja o zakończeniu wdrażania rekomendacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny poprzez uwzględnienie ryzyka związanego z walutowymi kredytami mieszkaniowymi w metodzie wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny banków.

Komitet z zadowoleniem przyjął informację o dobrej ocenie polskiego nadzoru makroostrożnościowego przedstawionej w raportach Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego podsumowujących realizację rekomendacji w sprawie celów pośrednich i instrumentów polityki makroostrożnościowej (2013/1) oraz w sprawie finansowania instytucji kredytowych (2012/2) wydanych przez ERRS.

Kolejne posiedzenie Komitetu na rzecz nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na czerwiec 2017 r.