Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w dniu 5 grudnia 2016 r.

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

W posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M), które odbyło się 5 grudnia 2016 r. uczestniczyli:

  • Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego – Przewodniczący Komitetu,
  • Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
  • Marek Chrzanowski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Zdzisław Sokal, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0 proc., a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego odpowiednich informacji dotyczących tego bufora.

Komitet omówił wyniki zbiorczej oceny źródeł ryzyka w polskim systemie finansowym, która po raz pierwszy została sporządzona na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród wszystkich instytucji reprezentowanych w Komitecie. W efekcie tej analizy jako ryzyko o charakterze systemowym oceniono portfel kredytów walutowych, w kontekście potencjalnych skutków postulowanych w debacie publicznej rozwiązań regulacyjnych. Za potencjalnie systemowe źródła ryzyka uznano: (1) malejącą odporność banków związaną ze spadającą zyskownością, (2) rosnący portfel złotowych kredytów mieszkaniowych o zmiennej stopie procentowej, w kontekście historycznie niskiego poziomu stóp procentowych i polityki kredytowej banków oraz (3) trudną sytuację sektora SKOK i niektórych banków spółdzielczych. Ponadto Członkowie Komitetu zapoznali się z oceną ryzyka systemowego dokonaną przez Narodowy Bank Polski w ramach prac nad Raportem o stabilności systemu finansowego (grudzień 2016). Zgodzono się co do tego, że wnioski z obu analiz są zbieżne i wzajemnie się uzupełniają.

Komitet podjął decyzję służącą realizacji Zalecenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego w sprawie celów pośrednich i instrumentów polityki makroostrożnościowej (ERRS/2013/1). Na podstawie analizy przeprowadzonej na potrzeby tego zalecenia Komitet stwierdził, że kompetencje doradcze w odniesieniu do instrumentów makroostrożnościowych, którymi dysponuje należy ocenić jako wystarczające do skutecznej realizacji nadrzędnego celu nadzoru makroostrożnościowego oraz towarzyszących mu celów pośrednich.

Komitet został poinformowany o postępach prac Grupy Roboczej ds. Ryzyka Walutowych Kredytów Mieszkaniowych oraz przyjął harmonogram prac na 2017 r., zgodnie z którym kolejne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na I kwartał 2017 r.