Sprawozdawczość z zakresu statystyki płatniczej

Informacje na temat zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych, wydawców pieniądza elektronicznego oraz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe, izby rozliczeniowe, operatorów prowadzących systemy płatności

Informacje na temat zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych, wydawców pieniądza elektronicznego oraz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe, izby rozliczeniowe, operatorów prowadzących systemy płatności

Od 1 stycznia 2023 r. raportowanie podmiotów w zakresie świadczonych usług płatniczych odbywa się według zmienionej taksonomii. Informacje sprawozdawcze są przekazywane w postaci elektronicznej w formacie XBRL za pośrednictwem internetowego Portalu Systemu Informacji Sprawozdawczej (Portal SIS) do systemu Baza Statystyki Płatniczej (BSP). Nowe wzory formularzy należy stosować do raportowania danych za okres od I kwartału 2023 r. Dane statystyczne powinny zostać dostarczone przez wszystkie podmioty objęte obowiązkiem sprawozdawczym w terminie do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dotyczą dane, w odpowiedniej formie elektronicznej.

  1. Wydawcy instrumentów płatniczych, agenci rozliczeniowi, wydawcy pieniądza elektronicznego

29 grudnia 2023 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez dostawców usług płatniczych i inne podmioty zobowiązane (Dz. U. 2023 r., poz. 2808). Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 14a – 14c ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, przekazywanych Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz sposób realizacji obowiązku ich przekazywania.

Zgodnie z § 9 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez dostawców usług płatniczych i inne podmioty zobowiązane, podmioty o statusie małej instytucji płatniczej mogą użyć taksonomii innej niż XBRL. W przypadku tych instytucji dane mogą być przekazane w formacie Excel w postaci raportów udostępnionych poniżej do pobrania, na adres poczty elektronicznej: system.platniczy-dane@nbp.pl. Wypełniony raport przekazywany w postaci pliku Excel powinien zostać podpisany elektronicznie przed wysłaniem do NBP.

2. Izby rozliczeniowe, operatorzy prowadzący systemy płatności i instytucje świadczące usługę przekazu pieniężnego

27 grudnia 2022 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych do oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych (Dz. U. 2022 r., poz. 2766). Rozporządzenie określa sposób, zakres i terminy realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim

Zgodnie z § 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych do oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych, podmioty o statusie małej instytucji płatniczej mogą użyć taksonomii innej niż XBRL. W przypadku tych instytucji dane dotyczące przekazów pieniężnych mogą być przekazane w formacie Excel (formularz przekazów pieniężnych) w postaci raportów udostępnionych poniżej do pobrania, na adres poczty elektronicznej: system.platniczy-dane@nbp.pl. Wypełniony raport przekazywany w postaci pliku Excel powinien zostać podpisany elektronicznie przed wysłaniem do NBP.

Do pobrania

Poniżej zamieszczono rozporządzenia Ministra Finansów stanowiące podstawę prawną obowiązku sprawozdawczego, instrukcję wypełniania formularzy, wyjaśnienia dla podmiotów objętych obowiązkiem sprawozdawczym umożliwiające prawidłowe przekazywanie danych do NBP oraz formularze sprawozdań AR1 i AR2 oraz WIP1 i WIP2 oraz PP (dla podmiotów o statusie małej instytucji płatniczej):

W przypadku ewentualnych wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Analiz i Badań w Departamencie Systemu Płatniczego NBP poprzez skrzynkę e-mail: system.platniczy-dane@nbp.pl

Zobacz również