Inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 1 października 1998 r.

W dniu 1 października 1998 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanego organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie NBP – Rady ds. Systemu Płatniczego

W dniu 1 października 1998 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanego organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie NBP – Rady ds. Systemu Płatniczego

W dniu 1 października 1998 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanego organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie NBP – Rady ds. Systemu Płatniczego. Rada została powołana Uchwałą Zarządu NBP w  czerwcu br., a jej zasadniczym celem jest zapewnienie koordynacji działań NBP, Związku Banków Polskich, banków oraz innych krajowych podmiotów w zakresie rozwoju polskiego systemu płatniczego.

Do zadań Rady należy:

 • analizowanie i dokonywanie oceny polskiego systemu płatniczego oraz uregulowań prawnych z tego zakresu,
 • podejmowanie działań mających na celu integrowanie działań sektora bankowego w zakresie systemu płatniczego,
 • rozpatrywanie spraw wskazanych przez Zarząd NBP,
 • formułowanie propozycji działań mających na celu w szczególności:
  • adaptację polskiego systemu płatniczego do wymogów Unii Europejskiej,
  • minimalizację ryzyka systemowego w polskim systemie płatniczym,
  • usprawnienie obrotu płatniczego i zwiększanie jego bezpieczeństwa,
  • promowanie obrotu bezgotówkowego.

W Radzie, której przewodniczy Jerzy Stopyra, Pierwszy Zastępca Prezesa NBP, uczestniczą przedstawiciele kierownictwa największych polskich banków (Bank Polska Kasa Opieki SA – Grupa Pekao SA, Powszechna Kasa Oszczędności – Bank Państwowy, Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Bank Rozwoju Eksportu SA) i głównych podmiotów działających w Polsce w obszarze związanym z systemem płatniczym, takich jak Związek Banków Polskich, Ministerstwo Finansów, Krajowa Izba Rozliczeniowa SA, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, Bankowe Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELBANK SA, PolCard SA i państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Poczta Polska.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Rada ds. Systemu Płatniczego:

 • przyjęła Regulamin działania Rady ds. Systemu Płatniczego,
 • zapoznała się z informacją nt. funkcjonowania działającego w NBP systemu SORBNET oraz przewidywanych kierunków rozwoju tego systemu,
 • zapoznała się z przygotowywaną przez NBP dla Europejskiego Banku Centralnego publikacją nt. funkcjonowania polskiego systemu płatniczego.

Rada ustaliła, że jej spotkania będą odbywały się regularnie w odstępach kwartalnych.