Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 1 października 2007 r.

Data publikacji: 2007-10-01 W dniu 1 października 2007 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego […]

Data publikacji: 2007-10-01

W dniu 1 października 2007 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Krzysztof Rybiński, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. przedyskutowała znaczenie dyrektywy o usługach płatniczych dla rozwoju usług płatniczych w Polsce i w Europie,
  2. przyjęła raport z działalności SEPA POLSKA, pozytywnie zaopiniowała krajowy plan implementacji i migracji SEPA oraz wskazała na potrzebę wdrożenia rekomendacji EBC do ww. planu do końca 2007 r.,
  3. zapoznała się z doświadczeniami samorządów w dziedzinie rozwoju mikropłatności i omówiła perspektywy rozwoju tego rynku,
  4. przyjęła raport na temat opłaty interchange, opracowany przez Grupę Roboczą powołaną przez Radę do zbadania tej kwestii,
  5. zapoznała się z wynikami analizy porównawczej wysokości opłat i prowizji w złotych związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym w okresie grudzień 2006 r. – czerwiec 2007 r.,
  6. zapoznała się ze stanem prac przygotowawczych dotyczących przejścia na system TARGET2,
  7. przyjęła ocenę realizacji strategicznego celu polskiego systemu płatniczego, sporządzoną przez NBP,
  8. zapoznała się z oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2007 r. i pozytywnie ją zaopiniowała.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w grudniu 2007 r.