Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 11 czerwca 2018 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Plik do pobrania

Data posiedzenia | Tematyka | Plik do pobrania

W dniu 11 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzenie prowadziła Pani Anna Trzecińska, Przewodnicząca Rady ds. Systemu Płatniczego, Wiceprezes NBP.

Rada zapoznała się z opracowaniem pt. Karty przedpłacone na rynku polskim, przygotowanym przez Narodowy Bank Polski. Rada zadecydowała o utworzeniu zespołu roboczego w celu wypracowania przez przedstawicieli regulatorów, nadzorców i uczestników polskiego rynku jednolitego podejścia do pieniądza elektronicznego oraz propozycji dalszych działań (o charakterze legislacyjnym, samoregulacyjnym i edukacyjno-promocyjnym) koniecznych do rozwoju na rynku polskim kart przedpłaconych i instrumentów pieniądza elektronicznego, zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Rada zapoznała się z informacją przedstawioną przez Związek Banków Polskich na temat wdrożenia dyrektywy PSD2 oraz informacjami przedstawionymi przez Związek Banków Polskich i Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. na temat wprowadzenia standardu interfejsu „Polish API” na potrzeby usług świadczonych przez strony trzecie w związku z realizacją dyrektywy PSD2, ustawy o usługach płatniczych oraz unijnych standardów technicznych i komunikacyjnych RTS. Rada wyraziła poparcie dla wspólnych działań wielu podmiotów rynku płatniczego związanych z przygotowaniem i wdrażaniem krajowego standardu interfejsu „Polish API” opartego na filozofii otwartej bankowości, który ma zagwarantować jednocześnie ujednolicone i bezpieczne zasady dostępu do rachunków płatniczych klientów instytucji finansowych. W szczególności Rada zwróciła uwagę na potrzebę zapewnienia właściwego i bezpiecznego sposobu uwierzytelniania klientów w zakresie świadczenia usług opartych na dostępie do rachunków płatniczych. Rada zadecydowała o utworzeniu zespołu roboczego w celu dokonania oceny opracowanego rozwiązania w świetle wymagań wynikających z regulacji.

Rada zapoznała się z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Związek Banków Polskich, Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. oraz Narodowy Bank Polski:

  • Informacją na temat realizacji Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej,
  • Informacją na temat „Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020”, prezentującą główne cele na lata 2018-2020 przyjęte przez Koalicję na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności,
  • Informacją na temat wdrożenia projektu e-faktury,
  • Informacją o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2018 r.

Następne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w październiku 2018 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 11 czerwca 2018 r.