Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 11 grudnia 2003 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 11 grudnia 2003 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Stopyra, Przewodniczący Rady, Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. zapoznała się z wynikami oceny systemów rozrachunku papierów wartościowych w Polsce, przeprowadzonej przez Europejski Bank Centralny w 2003 r.,
  2. zapoznała się z informacją Związku Banków Polskich na temat szans i zagrożeń związanych z emisją i obrotem pieniądzem elektronicznym,
  3. zapoznała się z informacją Narodowego Banku Polskiego na temat barier rozwoju rozliczeń bezgotówkowych i możliwości ich promocji oraz wydała rekomendację, której treść przedstawiono w załączeniu,
  4. zwróciła się do prezesów zarządów polskich banków z apelem, którego treść przedstawiono w załączeniu.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w marcu 2004 r.

* * * * *

Rekomendacja Rady ds. Systemu Płatniczego z dnia 11 grudnia 2003 r.

Rada ds. Systemu Płatniczego uważa rozszerzanie zakresu funkcjonowania rozliczeń bezgotówkowych za niezwykle istotne dla polskiego systemu płatniczego i systemu finansowego, szczególnie w aspekcie zbliżającego się członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej.

Kierując się tym założeniem, Rada postuluje, aby instytucje publiczne oraz podmioty sektora bankowego, od których takie działania mogą zależeć, w miarę posiadanych możliwości i uprawnień, dążyły do jak najpełniejszej promocji rozliczeń bezgotówkowych w Polsce, zwłaszcza poprzez stwarzanie uczestnikom obrotu wszelkiego rodzaju zachęt i bodźców ekonomicznych oraz niwelowanie istniejących w tym zakresie barier.

Przeprowadzanie w sposób szybki i tani jak największej liczby operacji pieniężnych poprzez rachunek bankowy powinno stać się powszechnym standardem, nie tylko w zakresie obrotu gospodarczego, ale również rozliczeń pieniężnych osób fizycznych. Wszystkie podmioty, które mają wpływ na tworzenie przepisów prawnych, powinny mieć na względzie potrzebę rozwoju rozliczeń bezgotówkowych we wszystkich dziedzinach, w których ma miejsce realizacja zobowiązań w formie pieniężnej, zwłaszcza w kontaktach z sektorem publicznym.

* * * * *

Apel Rady ds. Systemu Płatniczego z dnia 11 grudnia 2003 r.

Mając na uwadze dobiegający końca proces oznaczania rachunków bankowych identyfikatorami NRB lub IBAN (do 31 grudnia 2003 r.) oraz zbliżający się termin wprowadzenia obowiązku posługiwania się tymi identyfikatorami odpowiednio w rozliczeniach krajowych (od 1 lipca 2004 r.) i rozliczeniach transgranicznych (od 1 maja 2004 r.), Rada zwraca się z apelem do prezesów zarządów banków o wzmożenie działań informacyjnych, skierowanych do klientów banków, dotyczących zasadności posługiwania się przez nich od dnia 1 stycznia 2004 r. nadanym numerem rachunku bankowego w standardzie NRB (w rozliczeniach krajowych) lub IBAN (w rozliczeniach transgranicznych) oraz uświadamiających klientom potrzebę przekazania przez nich informacji o nadanym nowym numerze rachunku w standardzie NRB lub IBAN wszystkim swoim kontrahentom.