Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 12 grudnia 2005 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 12 grudnia 2005 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Krzysztof Rybiński, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. przedyskutowała zagadnienia związane z ewolucją polskiego systemu płatniczego na tle kierunków rozwoju systemu płatniczo-rozliczeniowego w Unii Europejskiej i zaakceptowała zaproponowane przez Narodowy Bank Polski strategiczne kierunki rozwoju polskiego systemu płatniczego,
  2. zapoznała się ze stanem prac, dotyczących budowy Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (Single Euro Payment Area – SEPA) i regulacjami prawnymi związanymi z tą kwestią,
  3. zapoznała się z dokonaną przez Związek Banków Polskich oceną dotychczasowych działań w dziedzinie promocji obrotu bezgotówkowego i przedyskutowała propozycje ZBP w tej dziedzinie na przyszłość,
  4. zapoznała się z problematyką opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym,
  5. zapoznała się z informacją na temat podmiotów prowadzących działalność polegającą na pośredniczeniu w przyjmowaniu wpłat gotówkowych na rachunki bankowe.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w marcu 2006 r.