Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 12 grudnia 2014 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

W dniu 12 grudnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • zapoznała się z raportem z badania barier związanych z ubankowieniem wśród osób młodych w Polsce i omówiła wnioski wynikające z tego badania w aspekcie dalszego rozwoju obrotu bezgotówkowego,
  • zapoznała się z informacją Narodowego Banku Polskiego na temat stanu dostosowania Polski do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009. Rada zaakceptowała wnioski dla Polski, wynikające z analizy potrzeb w tej dziedzinie.
  • zapoznała się z informacją Ministerstwa Finansów nt. najważniejszych wyzwań i problemów dotyczących implementacji do prawa polskiego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (Dyrektywa PAD),
  • zapoznała się z informacją o realizacji Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020 w I półroczu 2014 r.

Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi, przygotowanymi przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego:

  • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2014 r.,
  • Informacją o kartach płatniczych – III kwartał 2014 r.,
  • Informacją na temat stanu prac Zespołu roboczego ds. badania kosztów instrumentów płatniczych na rynku polskim. ,
  • Porównaniem wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów UE za 2013 r.,

a także z drugą edycją opracowania Związku Banków Polskich pt. Dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w marcu 2015 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 12 grudnia 2014 r.