Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 12 października 2020 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

W dniu 12 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzenie w formie telekonferencji prowadziła Pani Anna Trzecińska, Przewodnicząca Rady ds. Systemu Płatniczego, Wiceprezes NBP

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z:

  • oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2020 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski, i pozytywnie ją zaopiniowała,
  • informacją na temat dostosowania działalności Grupy Kapitałowej KDPW S.A. do zmian w regulacjach europejskich,
  • informacją na temat rozwoju narzędzi uwierzytelnienia elektronicznego i zdalnego podpisu na przykładzie mojeID i mSzafir,
  • informacją na temat innowacyjnych rozwiązań płatniczych na rynku polskim (PayTech).

Rada zapoznała się ponadto z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Związek Banków Polskich oraz Narodowy Bank Polski:

  • raportem z badania pt. Koszty instrumentów płatniczych na rynku polskim – analiza kosztów stałych i zmiennych,
  • Informacją w sprawie funkcjonowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty,
  • opracowaniem pt. Inicjatywy w obszarze globalnych stablecoinów,
  • Informacją o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2020 r.,
  • Informacją o kartach płatniczych – II kwartał 2020 r.,
  • Porównaniem wysokości opłat i prowizji w złotych związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym (grudzień 2019 r. – czerwiec 2020 r.).

Kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w grudniu 2020 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego z dnia 12 października 2020 r.