Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 12 września 2002 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 12 września 2002 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Stopyra, Przewodniczący Rady, Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. postanowiła zarekomendować Zarządowi NBP propozycję Związku Banków Polskich w sprawie organizacji rozliczeń i rozrachunków międzybankowych w dniach: 30 i 31 grudnia 2002 r.,
  2. zapoznała się z wynikami analizy dotyczącej prawnych możliwości odrzucania zleceń płatniczych z numerami rachunków bankowych określonych niezgodnie ze standardem NRB,
  3. zapoznała się z informacją Ministerstwa Finansów nt. wprowadzania w życie przepisów ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami,
  4. zapoznała się z informacją Narodowego Banku Polskiego nt. roli NBP w dziedzinie nadzoru nad systemami płatności oraz przedyskutowała zakres, treść i formę publicznego stanowiska NBP w tej sprawie,
  5. przyjęła sporządzoną przez Departament Systemu Płatniczego NBP ocenę funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2002 r.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w październiku 2002 roku.