Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 12 września 2005 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 12 września 2005 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Pruski, Przewodniczący Rady, Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. przedyskutowała zagadnienia związane z ewolucją polskiego systemu płatniczego na tle kierunków rozwoju systemu płatniczo-rozliczeniowego w Unii Europejskiej, uznając jednocześnie, że problematyka ta będzie przedmiotem dyskusji na kolejnym posiedzeniu Rady,
  2. zapoznała się z informacją Związku Banków Polskich na temat stanu prac nad projektem dyrektywy o usługach płatniczych i przedyskutowała konsekwencje wejścia w życie tej dyrektywy,
  3. zapoznała się z informacją Związku Banków Polskich, dotyczącą wprowadzania konwencji CREDEURO i ICP w polskim systemie płatniczym,
  4. dokonała pozytywnej oceny funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2005 r.