Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 13 czerwca 2002 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 13 czerwca 2002 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Stopyra, Przewodniczący Rady, Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. zapoznała się z przedstawionymi przez Krajową Izbę Rozliczeniową SA działaniami na rzecz zastąpienia w obrocie międzybankowym operacji opartych na dokumencie papierowym operacjami elektronicznymi, a na tym tle – z harmonogramem zakończenia eksploatacji systemu SYBIR,
  2. zapoznała się ze stanem przygotowań do wprowadzenia w życie podpisu elektronicznego,
  3. przedyskutowała problemy związane z działalnością Poczty Polskiej w sferze rozliczeń pieniężnych i obrotu gotówkowego,
  4. zapoznała się z przedstawioną przez Departament Systemu Płatniczego NBP informacją na temat rozwoju systemu SORBNET w latach 2000-2001 oraz kierunków jego rozwoju w przyszłości,
  5. zaakceptowała wstępną koncepcję organizacji rozliczeń i rozrachunków międzybankowych w ostatnich dniach 2002 r. oraz zapoznała się z uwarunkowaniami jej realizacji.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się we wrześniu 2002 r.