Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 14 czerwca 2000 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 14 czerwca 2000 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Stopyra, Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. zapoznała się z informacją przygotowaną przez KIR S.A. nt. przeprowadzania rozrachunku międzybankowego dla rozliczeń pieniężnych w KIR S.A.,
  2. pozytywnie zaopiniowała, przygotowany przez KIR S.A. i ZBP, projekt porozumienia międzybankowego umożliwiającego ucinanie obiegu czeków w postaci papierowej,
  3. zapoznała się z informacją KIR S.A. nt. opłacania zobowiązań podatkowych w systemie ELIXIR oraz zakresu kontroli takich zleceń przez banki, postulując równocześnie rozszerzenie zakresu dokonywania rozliczeń w formie bezgotówkowej,
  4. dokonała oceny planowanego połączenia wyników rozliczeń międzybankowych systemów KIR S.A. z wynikami rozliczeń z systemu PolCard S.A.,
  5. zapoznała się z informacją przygotowaną przez PolCard S.A. nt. zasad funkcjonowania i rozliczeń kart płatniczych wydawanych przez instytucje niefinansowe,
  6. na podstawie opracowania przygotowanego przez Departament Emisyjno – Skarbcowy NBP dokonała oceny funkcjonowania depozytów NBP w systemie bankowym w Polsce i zapoznała się z projektem ich modyfikacji,
  7. zapoznała się z materiałem sporządzonym przez Departament Systemu Płatniczego NBP na podstawie uzgodnień przyjętych przez zainteresowane strony na wspólnym spotkaniu nt. zamierzonych do podjęcia działań ze strony KDPW S.A., NBP i innych podmiotów w celu zwiększenia sprawności działania systemów rozrachunku papierów wartościowych w Polsce,
  8. przyjęła protokół z posiedzenia Rady w dniu 23 marca br.

Rada ustaliła, że kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się we wrześniu 2000 r.