Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 14 czerwca 2010 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia W dniu 14 czerwca 2010 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego […]

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 14 czerwca 2010 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • zapoznała się z informacją Ministerstwa Finansów na temat stanu prac nad Programem rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013,
  • zapoznała się z informacją NBP na temat prac rozwojowych w zakresie systemu SORBNET,
  • zapoznała się z informacją Związku Banków Polskich na temat analizy stanu rynku kart płatniczych w Polsce i przedyskutowała wynikające z niej wnioski dotyczące perspektyw rozwoju tego rynku,
  • omówiła wnioski wynikające z przygotowanej dla NBP analizy wykorzystywania bezgotówkowych instrumentów płatniczych w samoobsługowych urządzeniach w Polsce.

Rada zdecydowała, że punkt dotyczący wyników ogólnopolskiego badania reprezentatywnego dotyczącego masowych płatności w Polsce, przeprowadzonego w 2009 r., i ich porównania z wynikami analogicznego badania, przeprowadzonego w 2006 r., zostanie rozpatrzony na następnym posiedzeniu.

Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi, przygotowanymi przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego:

  • Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2010 r.,
  • Informacja o kartach płatniczych – I kwartał 2010 r.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 27 września 2010 r.