Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 14 grudnia 2012 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 14 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • zapoznała się z porównaniem wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów UE za 2011 r., przygotowanym przez Narodowy Bank Polski, i omówiła wnioski wynikające z tego porównania,
  • została poinformowana o wynikach samooceny programu Innovation for Poland, przedstawionych przez organizację MasterCard,
  • zapoznała się z raportem Narodowego Banku Polskiego z badań na temat zwyczajów płatniczych Polaków oraz porównaniem wyników badań dzienniczkowych zwyczajów płatniczych, przeprowadzonych przez banki centralne w Polsce i innych krajach.

Ponadto, Rada zapoznała się z następującymi materiałami informacyjnymi, przygotowanymi przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego:

  • Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2012 r.,
  • Informacja o kartach płatniczych – III kwartał 2012 r.,
  • Informacja nt. stanu prac dotyczących systemu SORBNET2,
  • Informacja o przyjętych przez Koalicję na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności decyzjach w zakresie realizacji możliwego wariantu działania dotyczącego programu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce,

oraz z Informacją nt. funkcjonowania Systemu Rozliczeń Płatności Natychmiastowych (Express ELIXIR), przedstawioną przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., i sprawozdaniem Związku Banków Polskich z wdrażania SEPA w Polsce.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w marcu 2013 r.