Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 15 czerwca 2015 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

W dniu 15 czerwca 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • zapoznała się z informacją o realizacji Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020 w 2014 roku, przygotowaną przez Koalicję na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. Rada zwróciła uwagę na konieczność podjęcia dalszych działań mających na celu upowszechnianie płatności bezgotówkowych zarówno przez rząd i podmioty sektora rządowego, jak i podmioty sektora pozarządowego. Jednym z takich działań powinno być istotne, regulacyjne obniżenie limitu kwoty płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorstwami.
  • zapoznała się z opracowaniem Narodowego Banku Polskiego Systemy płatności natychmiastowych – analiza wybranych systemów, rola banku centralnego oraz kierunki rozwoju i przedyskutowała wyniki tej analizy. Rada poparła zawarte w opracowaniu propozycje dotyczące działań mających na celu wsparcie rozwoju systemów płatności natychmiastowych w Polsce oraz rozszerzenie ich zasięgu i dostępności.
  • zapoznała się z informacją Narodowego Banku Polskiego na temat projektu TARGET2-Securities i omówiła perspektywy korzystania z platformy TARGET2-Securities przez polskie podmioty.

Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi:

  • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r., przygotowaną przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego,oraz z:
  • Informacją na temat prac Forum e-Faktury i e-Opłat funkcjonującego przy Radzie Bankowości Elektronicznej ZBP,
  • Informacją nt. opinii polskich banków w sprawie włączenia złotego do rozrachunku w systemie CLS,

przygotowanymi przez Związek Banków Polskich.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 15 czerwca 2015 r.