Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 15 kwietnia 2004 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 15 kwietnia 2004 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Pruski, Przewodniczący Rady, Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. zapoznała się z informacją na temat realizacji przez Narodowy Bank Polski nowych zadań wynikających z ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych,
  2. zapoznała się z informacją Narodowego Banku Polskiego o stanie prac nad systemem SORBNET-EURO, przeznaczonym do przeprowadzania rozliczeń płatności wysokokwotowych w euro,
  3. zapoznała się z przedstawionymi przez Krajową Izbę Rozliczeniową SA zasadami funkcjonowania systemu EuroELIXIR, przeznaczonego do przeprowadzania rozliczeń płatności detalicznych w euro,
  4. pozytywnie zaopiniowała sporządzoną przez Departament Systemu Płatniczego NBP ocenę funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2003 r.

Ponadto Rada przyjęła dwa dokumenty: Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2003 r. oraz Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2004 r.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w czerwcu 2004 r.