Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 16 grudnia 2011 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 16 grudnia 2011 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • zapoznała się z rozszerzoną i uzupełnioną wersją raportu o opłacie interchange, przygotowanego przez Narodowy Bank Polski, oraz informacją na temat prac Zespołu Roboczego ds. Opłaty Interchange,
  • przedyskutowała propozycje kryteriów oceny programów organizacji kartowych, opracowane przez Narodowy Bank Polski, i zatwierdziła propozycje dalszych działań związanych z przeprowadzeniem oceny tych programów,
  • zapoznała się z przedstawionym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. projektem uruchomienia w ramach KDPW_CCP S.A. rozliczeń derywatów OTC oraz transakcji repo, przy wykorzystaniu mechanizmu nowacji, i propozycjami zmian prawnych niezbędnych do zrealizowania tego projektu. Rada opowiedziała się za szybkim przeprowadzeniem procesu legislacyjnego w tym zakresie,
  • zapoznała się z porównaniem wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów UE za 2010 r., przedstawionym przez Narodowy Bank Polski.

Ponadto, Rada zapoznała się z następującymi materiałami informacyjnymi, przygotowanymi przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego:

  • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2011 r.,
  • Informacją o kartach płatniczych – III kwartał 2011 r.,
  • Informacją nt. projektu SE-2012 i przeniesienia rozrachunku międzybankowego w euro z systemu SORBNET-EURO na jednolitą wspólną platformę (SSP) systemu TARGET2,

oraz ze Sprawozdaniem z wdrażania SEPA w Polsce, przedstawionym przez Związek Banków Polskich.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w marcu 2012 r.