Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 16 grudnia 2016 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

W dniu 16 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczyła Anna Trzecińska, Przewodnicząca Rady, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z:

  • informacją Ministerstwa Finansów nt. przygotowań do implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE (dyrektywy PSD2). Rada podkreśliła potrzebę promowania rozwiązania zapewniającego bezpieczeństwo związane z dostępem podmiotów trzecich do sektora usług płatniczych, tzw. indirect access. Rada zwróciła uwagę na potrzebę terminowego wprowadzenia dyrektywy PSD2 do prawa polskiego.
  • przeglądem wybranych projektów infrastruktury depozytowo-rozliczeniowej Grupy Kapitałowej KDPW w kontekście dostosowania do regulacji UE oraz rozszerzania i standaryzacji usług dla polskiego rynku finansowego. Rada pozytywnie oceniła obecne i planowane działania GK KDPW w tej dziedzinie.
  • informacją MasterCard na temat Polska a inne rynki europejskie na drodze migracji do pieniądza elektronicznego i przedyskutowała perspektywy upowszechnienia płatności elektronicznych na rynku polskim,
  • porównaniem wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów UE za 2015 r., sporządzonym przez NBP.

Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Narodowy Bank Polski:

  • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2016 r.,
  • Informacją o kartach płatniczych – III kwartał 2016 r.,
  • Informacją o realizacji projektu T2S-NBP,
  • Informacją na temat stanu prac Zespołu Roboczego ds. badania kosztów instrumentów płatniczych na rynku polskim,
  • Informacją o realizacji projektu „Akademia Dostępne Finanse”

oraz z Informacją na temat stanu prac nad projektem Schemat krajowy, przygotowaną przez Związek Banków Polskich.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w kwietniu 2017 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 16 grudnia 2016 r.