Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego z dnia 17 czerwca 1999 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 17 czerwca 1999 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Stopyra, Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • zapoznała się z problemami związanymi z rozliczaniem płatności składek na ubezpieczenia społeczne oraz propozycjami procedur zgłaszania i weryfikacji błędów popełnionych przy dokonywaniu ww. płatności,
  • zapoznała się z problemami dotyczącymi integracji Poczty Polskiej z bankowym systemem rozliczeń w aspekcie wdrażania obrotu bezpapierowego,
  • przedyskutowała propozycje niezbędnych do podjęcia działań prawnych, operacyjnych i technicznych w kierunku ograniczenia obiegu gotówkowego i rozwoju obrotu bezgotówkowego,
  • zapoznała się z możliwościami wprowadzenia elektronicznego trybu przedstawiania przez banki czeków do zapłaty,
  • przedyskutowała problemy fiskalne dotyczące wsparcia obrotu bezgotówkowego,
  • zapoznała się z informacją o funkcjonowaniu polecenia zapłaty i upowszechnianiu wykorzystywania tego produktu w systemie bankowym,
  • zapoznała się z projektem zarządzenia Prezesa NBP w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych.

Rada ustaliła, że kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się we wrześniu 1999 r.