Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 17 czerwca 2019 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

W dniu 17 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzenie prowadziła Pani Anna Trzecińska, Przewodnicząca Rady ds. Systemu Płatniczego, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z wynikami prac Zespołu zadaniowego ds. kart przedpłaconych, który został powołany przez Radę w lipcu 2018 r. Rada przyjęła następujące rekomendacje działań związanych z wydawaniem i funkcjonowaniem na rynku polskim kart przedpłaconych i instrumentów pieniądza elektronicznego:

 • w kwestii uregulowań prawnych – dokonanie przez agentów rozliczeniowych przeglądu postanowień umownych z akceptantami w zakresie realizacji transakcji płatniczych z wykorzystaniem pieniądza elektronicznego, w szczególności w zakresie wykupu,
 • w zakresie zasad funkcjonowania przedpłaconych instrumentów płatniczych – stosowanie przez wydawców przedpłaconych instrumentów płatniczych wypracowanych dobrych praktyk zapewniających bezpieczeństwo funkcjonowania instrumentów pieniądza elektronicznego. Dobre praktyki związane z funkcjonowaniem przedpłaconych instrumentów płatniczych zawiera załącznik do komunikatu,
 • w ramach działań edukacyjno-informacyjnych – wdrożenie przez uczestników rynku usług płatniczych, w tym w szczególności przez organizacje płatnicze i wydawców, wypracowanych działań związanych z odpowiednim informowaniem oraz edukacją finansową społeczeństwa na temat bezpiecznego funkcjonowania kart przedpłaconych i instrumentów pieniądza elektronicznego.

Rada uznała, że Zespół zadaniowy ds. kart przedpłaconych zrealizował cele określone w powołującej go uchwale Rady i tym samym zakończył swoje działanie.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się ponadto z:

 • statusem wdrożenia PSD2 w bankach oraz HUB KIR, z uwzględnieniem stopnia wykorzystania Polish API,
 • planami rozwoju systemu rozliczeń i rozrachunku prowadzonego przez Grupę Kapitałową KDPW w związku ze zmianami regulacji i potrzebami rynku.

Rada zapoznała się także z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Związek Banków Polskich, Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. oraz Narodowy Bank Polski:

 • Informacją na temat cyberbezpieczeństwa w ramach BCC,
 • Informacją o przyjętych, rekomendowanych działaniach Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności na rok 2019,
 • publikacją NBP – System płatniczy w Polsce,
 • Stanem regulacji walut wirtualnych w Polsce,
 • Informacją o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2019 r.,
 • Informacją o kartach płatniczych – I kwartał 2019 r.

Następne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w październiku 2019 r.

Plik do pobrania:
Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 17 czerwca 2019 r. ZałącznikDobre praktyki               związane z funkcjonowaniem przedpłacony