Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 17 kwietnia 2018 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

W dniu 17 kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzenie prowadziła Pani Anna Trzecińska, Przewodnicząca Rady ds. Systemu Płatniczego, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z:

 • oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2017 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski, i pozytywnie ją zaopiniowała,
 • działaniami Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP w zakresie cyberbezpieczeństwa banków oraz ich klientów. Rada uznała zapewnienie bezpieczeństwa banków w zakresie oferowanych przez nich produktów i usług bankowych w kanałach zdalnych za krytyczny obszar funkcjonowania banków.

Rada podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu działania Rady ds. Systemu Płatniczego”.

Ponadto Rada przyjęła dwa dokumenty:

 • Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2017 r.,
 • Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2018 r.

Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Związek Banków Polskich (we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.) oraz Narodowy Bank Polski:

 • Informacją na temat wdrożenia Standardu interfejsu „Polish API”,
 • Informacją w zakresie Rekomendacji ZBP dotyczącej sposobu wypełnienia papierowego formularza przelewu pod realizację płatności podzielonej,
 • Raportem „Innowacje płatnicze w polskim systemie bankowym”,
 • Informacją na temat postępu prac nad rozwiązaniem problemu dotyczącego możliwości uznania systemów bankowości elektronicznej za trwały nośnik informacji,
 • Informacją dotycząca realizacji programu zwalczania nadużyć podatkowych (STIR) oraz zmian prawnych mających na celu skuteczną poprawę ściągalności podatku od towarów i usług (wprowadzających tzw. mechanizm podzielonej płatności – Split Payment),
 • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2017 r.,
 • Informacją o kartach płatniczych – IV kwartał 2017 r.,
 • Porównaniem wysokości opłat i prowizji w złotych związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym (czerwiec-grudzień 2017 r.),
 • Informacją na temat zarządzenia nr 30/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozliczeń międzybankowych i rozrachunków międzybankowych.

Następne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w czerwcu 2018 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 17 kwietnia 2018 r.