Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 18 czerwca 2003 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 18 czerwca 2003 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Stopyra, Przewodniczący Rady, Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. przedyskutowała spodziewany wpływ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 2001 r. o płatnościach transgranicznych w euro na działalność polskich banków,
  2. przedyskutowała projekt strategii rozwoju systemu SORBNET, przedstawiony przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego,
  3. omówiła propozycje zmian w organizacji systemu rozliczeń kartowych w Polsce,
  4. zapoznała się z informacją Krajowej Izby Rozliczeniowej SA na temat stanu realizacji programu pełnej elektronizacji rozliczeń,
  5. przedyskutowała propozycje Związku Banków Polskich w dziedzinie możliwości usprawnienia obrotu gotówkowego w Polsce.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się we wrześniu 2003 r.