Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 18 grudnia 2008 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

W dniu 18 grudnia 2008 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • przyjęła wnioski z dyskusji, która miała miejsce na posiedzeniu Rady w dniu 13 października 2008 r., w szczególności:
    • zapoznała się z informacją Narodowego Banku Polskiego nt. porównania wysokości opłat i prowizji w złotych związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym w okresie grudzień 2007 r. – czerwiec 2008 r.
    • pozytywnie zaopiniowała ocenę funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2008 r.,
    • po zapoznaniu się z materiałem Narodowego Banku Polskiego pt. Inicjatywy ESBC oraz działania poszczególnych krajów UE w zakresie ciągłości działania infrastruktury systemu płatniczego, Rada uznała za wskazane, aby Narodowy Bank Polski opracował propozycję dotyczącą podmiotów, które powinny współpracować w dziedzinie podniesienia efektywności zarządzania ciągłością działania infrastruktury polskiego systemu płatniczego oraz zasad tej współpracy i przedstawił ją na jednym z kolejnych posiedzeń Rady.
  • pozytywnie zaopiniowała projekt Strategii rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce w latach 2009-2013, opracowany przez Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich oraz Koalicję na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. Rada zwróciła się do swoich członków o zgłoszenie dalszych ewentualnych uwag do projektu Strategii i wyraziła oczekiwanie uwzględnienia ich, w możliwym stopniu, na kolejnych etapach prac nad Strategią. Rada zarekomendowała przedstawienie tego dokumentu Zarządowi Narodowego Banku Polskiego i Zarządowi Związku Banków Polskich.
  • przyjęła sprawozdanie Związku Banków Polskich z działań Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności,
  • przedyskutowała informację Ministerstwa Finansów nt. wdrożenia przepisów dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD).

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w marcu 2009 r.